Täjigistanyň Prezidenti Türkmenbaşy deňiz portuny aýlanyp gördi

Türkmenistanda döwlet saparynda bolýan Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistanyň Prezidenti bilen Aşgabat şäherinden Türkmenbaşy şäherine geldi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynda bellenilip geçilişi ýaly, Emomali Rahmon Türkmenbaşy şäherinde halkara deňiz portunyň mümkinçilikleri bilen tanyşdy.

Türkmenbaşy şäheriniň halkara deňiz portunda Täjigistanyň Prezidentini portuň ýolbaşçylary kabul etdi. Bu ýerde Täjigistanyň Prezidentine halkara deňiz portunyň köp taraplaýyn işleri barada, hususan-da tehniki mümkinçilikleri, beýleki ýurtlar bilen amala aşyrylýan söwda gatnaşyklary we portuň beýleki ugurlary barada maglumat berildi.

Täjigistanyň Prezidenti Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň ýolbaşçylary bilen gürrüňdeş bolup, Täjigistandan ýükleriň daşalmagynda deňiz portunyň merkez bolup hyzmat etmegi hem-de Täjigistanyň dürli harytlaryň eksport we import amallarynda portuň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanylmagy babatda pikir alşyldy.

Prezident Emomali Rahmon öz ýanyndaky hökümet wekillerine Ulag ministrligine, Senagat we täze tehnologiýalar ministrligine hem-de “Täjik demirýollary” döwlet unitar kärhanasyna portuň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanylmak babatda tabşyryklar berdi.

Mälim bolşy ýaly, paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň barşynda ulag ulgamynda möhüm ylalaşyklaryň 3-sine gol çekildi.Olar –  Demir ýol ulagy babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Ylalaşygy; Türkmenistanyň Hökümeti bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda ýolagçylaryň we ýükleriň üstaşyr daşalmagy hakynda Ylalaşygy; Nebit önümlerini we suwuklandyrylan uglewodorod gazyny ibermek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Ylalaşygy.

 

Awaza: Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygy

ÝENE-DE OKAŇ

Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
Hindistanyň saglygy goraýyş ministri Mansuh Mandawia ýurduň oktýabr aýynda “Covid” sanjymyny eksport edip başlajakdygyny habar berdi. Hindistan döwleti öz zerurlyklary we daşary ýurtlara eksport üçin aýda 300 milliondan gowrak dozada sanjym öndürmegi meýilleşdirýär. Dünýädäki iň uly sanjym öndürijisi, içerki islegi kanagatlandyrmak üçin aprel aýynda eksporty togtatdy. Şondan öň Hindistan dünýäniň 76 ýurduna 60 milliondan gowrak sanjym eksport etdi.     https://www.atavatan-turkmenistan.com/wise-premyer-s-berdimuhamedow-turkmenistan-senagat-taydan-osen-yurda-owruldi/
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar