TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

saglyk

Aşgabatda güýz aýynda lukmançylyk senagatynyň sergisi guralar

2022-nji ýylyň 9-10-njy oktýabrynda Aşgabatdaky Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe saglyk, bilim we sport» ady bilen halkara sergi hem maslahat geçiriler. Ol...

«Awaza» şypahanasy: Deňziň şypaly mekany

Baş Redaktor
«Awaza» şypahanasy barada Umumy maglumatlar: Ýerleşýän ýeri: Balkan welaýatynyň Awaza etrabynda Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýär «Awaza» şypahanasyny bilen  habarlaşmak üçin telefon belgileri: 8-00-243-5-78-19, 8-00-243-5-78-20, e-mail:...

Tokio oýunlarynyň täze düzgünnamasy

Halkara Olimpiýa komiteti, Halkara Paralimpiýa komiteti we Tokio Olimpiýa oýunlaryny guramak komiteti ýetip gelýän Olimpiýa oýunlarynda özüňi alyp barmagyň ilkinji düzgünnamasyny çap etdi. Bu barada...

Koronawirusy ýok edýän örtük

Fransiýanyň “BioSerenity” kompaniýasy koronawirus keselini ýok edip bilýän agyz-burun örtügini ​​hödürledi. Bu barada fransiýanyň “BFM” teleýaýlymy habar berýär. Kompaniýanyň habaryna görä, täze örtügiň dört gatlagy...

Dünýäniň iň garry pili

Ata Watan Eserleri
78 ýaşyndaky pil dünýäniň iň garry Aziýa pili hökmünde Ginnesiñ rekordlar kitabyna giriziler. “Soman” atly pil Hindistanyň saglygy dikeldiş merkezinde saklanýar. Ol derýada suwa düşmäge...

Şypahanalar üçin ýollamanamalaryň bahalary tassyklandy

Baş Redaktor
Türkmenistanda Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň şypahanalarynda bejeriş-sagaldyş kömegini almak üçin berilýän ýollamanamalaryň bahalary tassyklanyldy.  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe raýatlaryň melhem suwlary we howasy...

Türkmen-koreý hyzmatdaşlygy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda iki ýurduň DIM-niň ýolbaşçylarynyň orunbasarlarynyň derejesindäki geňeşmeler göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler...

SMS habarnamasy: Gigiýenanyň talaplaryny berjaý etmek maslahat berilýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi “Altyn Asyr” öýjükli aragatnaşyk kompaniýasy arkaly ýurdumyzyň raýatlaryny şahsy gigiýenanyň talaplaryny berjaý etmek babatda maslahat berýär. “Altyn Asyr”...

24-59 aýlyklarda çagany dogry iýmitlendirmek kadalary

Baş Redaktor
Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky edarasynyň resmi Instagram hasabynda (@unicef_turkmenistan)  çagany dogry iýmitlendirmek barada berilýän maglumatlary Size ýetirip gelýäris. Indi bolsa 24-59 aýlyk...