TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Suw hakynda 15 hakykat

Häzirki wagtda planetamyzyň 70% -i suw bilen örtülendir.  Şol bir wagtyň özünde bu suwuň diňe 1% -ini içip bilersiňiz.  Her ýyl suw çeşmelerine elýeterlilik meselesi has ýitileşýär.  Soňky 50 ýylda dünýäde suwa elýeterlilik bilen baglanyşykly 507 töweregi konflikt ýüze çykdy.  21 jedel duşmançylyga sebäp boldy.
Suw dünýädäki iň ýönekeý we iň ýaýran madda.  Ýöne şolm bir wagtyň özünde suw köp syrlardan doludyr.  Alymlar henizem suw hakda has gyzykly maglumatlary tapyp, gözleg işlerini dowam etdirýärler.

Birinji hakykat: In arassa suw Finlandiýadadyr
YUNESKO-nyň habaryna görä iň arassa suw Finlýandiýadadyr.  Süýji tebigy suwy öwrenmäge jemi 122 ýurt gatnaşdy.  Şol bir wagtyň özünde, dünýäde 1 milliard adam howpsuz suwdan asla elýeterli däl.

Ikinji hakykat: Gyzgyn suw has çalt buza owrülýär.

 Haýsy suw has çalt buzlyga öwrülýär: yssy ýa-da sowuk?   Gowy pikirlenýän bolsaň, elbetde sowuk.  Galyberse-de, yssy ilki sowamaly, soň bolsa doňmaly, ýöne sowuk sowatmagyň zerurlygy ýok.  Şeýle-de bolsa, synaglar buzuň has çalt öwrülýän gyzgyn suwdygyny görkezýär.

 Gyzgyn suw näme üçin sowuk suwdan has çalt doňýar diýen soraga takyk jogap henizem ýok.  Sowuklamagyň, bugarmagyň, buzuň emele gelmeginiň, konweksiýanyň ýa-da suwuklandyrylan gazlaryň gyzgyn we sowuk suwa täsiriniň tapawudy sebäpli bolup biler.

Rahat Myradow

“Marysuwhojalyk” onümçilik birlesiginin

“Murgapsuwhojalyk” onümçilik dolansygynyn esasy hünärmeni

Türkmenistan GDA-nyň hökümet baştutanlarynyň mejlisine gatnaşdy

Ýene-de okaň

Türkmen milli mirasynyň belent sarpasy

“Täze eýýamyň üme dessury” atly döredijilik festiwalynyň döwlet tapgyry geçirildi

Nebitgaz pudagynda türkmen-koreý hyzmatdaşlygy

Ata Watan Eserleri

Teswirle