TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝETSYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Stambuldan Türkmenabada ýörite uçar gatnawy

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Stambul-Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrar. Bu barada  Stambul şäheriniň howa menziliniň bildirişlerinde beýan edilýär. Türkiýe Respublikasyndaky Türkmenistanyň raýatlarynyň getirjek bu ýörite gatnaw 17-nji iýul 2021 senesinde Stambuldan ugrar we Türkmenabadyň Halkara howa menziline geler.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, düýn “Türkhowaýollary” kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki şahamçasy tarapyndan  “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  internet saýtyna gelip gowşan  täze maglumata görä, bu kompaniýa 2021-nji ýylyň 16-njy iýulynda Stambul-Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite gatnaw amala aşyrdy.

Mälim bolşy ýaly soňky döwürde birnäçe halkara ýörite uçar gatnawlary amala aşyrylýar we biz saýtymyza bular barada habarlary yzygiderli ýerleşdirip durýarys.

Siz halkara uçar gatnawlary baradaky we beýleki habarlary gyzgyny bilen okamak üçin “Google Plaý Marketden” şu ýere basyp “Atavatan APP” Applikasiýasyny ýükläp alyň!

Biz indi rus dilindäki habarlary hem yzygiderli Size ýetirip durýarys we saýtymyzdaky rus dilindäki habarlary okamak ùçin şu ýere basyñ.

Siz biziñ @atavatanturkmen Instagram sahypamyzdan saýtymyza girilen Türkmen dilindäki habarlary okap bilersìñiz.

Rus, Inlis we Türk dilindäki Instgaram habarlarymyz ùçin @atavataninternational hasabymyzy yzarlaň!

Sowgatly Krossword bäsleşigi yglan ediler

 

THY: Stambul-Türkmenabat ugry boýunca ýörite gatnaw

Ýene-de okaň

THY: Aşgabat şäherine adaty gatnawlar başlaýar

Baş Redaktor

Ahalda döwrebap hassahana açyldy

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Teswirle