TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Söwda gämileriniň gümrük taýdan resmileşdirilmegi tertibi tassyklandy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň, «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň başlygynyň 2021-nji ýylyň 8-nji iýulynda çykaran 74/12/1214 belgili bilelikdäki buýrugy esasynda halkara gatnawyny amala aşyrýan deňiz gämilerini hem-de olarda daşalýan harytlary we ulag serişdelerini gümrük taýdan resmileşdirmegiň tertibi tassyklanyldy.

Resminamanyň doly mazmunyny Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýytyndan şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Täze resminama deňiz gämisiniň gelen pursatyndan başlap, Türkmenistanyň gümrük çäginden çykýan wagtyna çenli gümrük gözegçiliginiň we resmileşdirmegiň umumy kadalaryny düzgünleşdirýär.

Derňew meselelerinde ýüze çykýan soraglara jogaplar (dowamy)

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri