TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Sosial media marketingine strategiki çemeleşmek zerurlygy

Islendik sosial platformany ulanýanlaryň azyndan 98% -i azyndan başga bir sosial ulgamy ulanýarlar. Käbir sosial ulgamlarda tomaşaçylaryň ep-esli gabat gelmegi hem bar.

Mysal üçin, 16 ýaşdan  64 ýaş aralygyndaky “TikTok”ulanyjylarynyň 85% -i “Facebook” -dan peýdalanýandyklaryny, şol bir ýaş toparyndaky “Instagram” ulanyjylarynyň 95 göteriminiň “YouTube” ulanýandygyny aýdýarlar.
Tomaşaçylary köpeltmek pikiri hiç kimi geň galdyrmasa-da, köpeltmegiň mukdary marketologlar üçin möhümdir.Orta hasap bilen bir ulanyjynyň 8 dürli sosial ulgamda hasaplary bar, ýöne olary dürli ýygylyk we dürli derejedäki gatnaşygy bilen ulanýar. Russiýada bir internet ulanyjy 7.2 sosial media hasaby tutýar.Esasy ýol, markalaryň ähli platformalarda birbada işjeň bolmagy zerur däl. Iň uly platformalaryň diňe birinde ýa-da ikisinde bolmagy dünýädäki ähli sosial media ulanyjylaryna diýen ýaly baryp ýetmäge mümkinçilik berýär.

Bu aýdylanda, diňleýjileriňiziň sosial media üçin näme ulanýandyklaryna düşünmek möhümdir.

Iň meşhur sebäpleriň arasynda:

täzeliklerden we wakalardan habarly boluň – 36,5%;

gyzykly / gülkünç mazmuny görmek – 35%;

boş wagt alyň – 34,4%;

dostlaryň näme edýändigini bilmek – 33%;

suratlary we wideolary paýlaşmak – 27,9%;

satyn almak maksady bilen haryt gözlemek – 27,5%;

adamlar bilen aragatnaşyk – 26,8%;

dostlaryňyz bilen habarlaşyň (sebäbi köp dost sosial ulgamlarda) – 25.1%;

pikiriňizi paýlaşyň – 23,4%;

adamlar bilen duşuşmak – 21,3%;

işde habarlaşmak – 20,3%;

hiç zady sypdyrmaň – 18,9%;

sport çärelerine tomaşa etmek we yzarlamak – 18,6%;

meşhur adamlaryň habarlaryny yzarlaň – 17,6%;

durmuşy barada maglumatlary paýlaşmak – 16,3%;

haýyr-sahawat çärelerini öňe sürmek we goldamak – 12,5%.

Masştab üçin: azyndan 6 sosial ulgamda azyndan bir milliard işjeň ulanyjy bar. Iň azyndan 17 sosial ulgamda 300 million ulanyjy we has köp ulanyjy bardyr.Şeýle-de bolsa, bu marketologlaryň diňe uly platformalara ünsi jemlemelidigini aňlatmaýar. Häzirki wagtda has strategiki çemeleşme zerurdyr. Marketologlar tutuşlygyna ünsi jemlemegiň ýerine başga faktorlara göz aýlamalydyrlar, mysal üçin, platformanyň hödürleýän döredijilik gurallary ýa-da has “ýer” platformalarynda bar bolan tomaşaçylary çekmegiň usullary degişlidir.

Dünýägözel Nazarowa

TOHU-nyň mugallymy

23 ýyldan soňra “Superboulda” çempion boldy

 

Ýene-de okaň

Türkmen milli mirasynyň belent sarpasy

“Täze eýýamyň üme dessury” atly döredijilik festiwalynyň döwlet tapgyry geçirildi

Nebitgaz pudagynda türkmen-koreý hyzmatdaşlygy

Ata Watan Eserleri

Teswirle