21/10/2020 17:31
Home IŇ TÄZE HABAR Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» : Täze Perman

Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» : Täze Perman

Türkmenistanyň  Prezidenti hemişelik Bitarap Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli Ýurdumyzyň  sanawy berilen raýatlaryna Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen ady dakmak barada  Permana gol çekti.  Permanda Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny berkitmekde, milli däp-dessurlarymyzy ösdürmekde, mähriban halkymyzyň agzybirligini hem-de jebisligini pugtalandyrmakda, ýaş nesillerimize edep-terbiýe bermekde uly işleri bitirýändiklerini hem-de durmuşda asylly görelde nusgasyny görkezýändiklerini nazara alyp şeýle hormatly adyň dakylýandygy bellenilýär.

Ýurdumyzyň şu raýatlaryna Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen ady dakmaly:

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň Geografiýa kafedrasynyň professory Amanguly Magtymowa,

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internatynyň direktory Berdinyýaz Atabaýewiç Babanyýazowa,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň agzalarynyň durmuş-zähmet hukuklaryny goramak boýunça bölüminiň müdiri Myrat Öwezgeldiýewiç Haitowa,

Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň matematika mugallymy Aga Narçaýewe,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndaky 2-nji orta mekdebiniň matematika mugallymy Akmyrat Kertikowa,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ahal welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Ak bugdaý etrabyndaky sport mekdebiniň müdiri Mämmetguly Meretdurdyýewe,

Okap bilersiňiz  Türkmenistan BM'ye uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesini anlattı

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Ahal geňeşliginiň Ahal obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Şamyrat Goçmyradowa,

Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminiň Umumy tehniki dersler kafedrasynyň uly mugallymy Amanmyrat Orazgulyýewe,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Gumdag şäherindäki 1-nji orta mekdebiniň fizika mugallymy Şamyrat Hydyrowa,

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner Döwletnyýaz Hojaýewe,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň başlygy Aşyrdurdy Aranowiç Allaýewe,

Okap bilersiňiz  24-59 aýlyklarda çagany dogry iýmitlendirmek kadalary

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndaky 17-nji orta mekdebiniň taryh mugallymy Arazmet Jumagulyýewe,

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Biruny adyndaky geňeşliginiň Bagban obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Nurnepes Jumaýewe,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Lebap welaýatynyň Farap etrap hassahanasynyň Anesteziologiýa-reanimasiýa bölüminiň lukmany Kammyl Kerimowa,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Çärjew etrabyndaky 19-njy orta mekdebiniň müdiri Rozykuly Beşimowiç Huddyýewe,

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň Mülk geňeşliginiň Gyzan obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Rejep Ylýasowa,

Mary welaýatynyň «Gurbanguly Hajy» dini guramasynyň başlygy we baş ymamy Amangeldi Agajanowiç Myradowa,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Mary welaýatynyň Baýramaly etrap hassahanasynyň Terapiýa bölüminiň müdiri Amangeldi Täşliýewiç Hommakowa,

Okap bilersiňiz  Kobi Braýanta ýokary sylag

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň Täzedurmuş geňeşliginiň Täzedurmuş obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Kakadurdy Eşekowa.

 

Halk maslahatynyň mejlisi : öz işini tamamlady

Hormatly okyjylar! Halk Maslahaty bilen baglanyşykly habarlardan habarly bolmak isleseňiz yzygiderli www.atavatan-turkmenistan.com  saýtyny yzarlap duruň. Size habarly etmek üçin döredijilik toparymyz zähmet çekýär. 

Halk Maslahatynyň mejlisi başlady

Halk Maslahaty wideoaragatnaşyk görnüşinde geçiriler

Halk Maslahaty: Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanylan üstünlikler

Halk Maslahaty: saglygy goraýyş işgärlerine goşmaça ýeňillikler dörediler

Konstitusion Kanun tassyklandy :Halk Maslahaty

 

Halk Maslahaty : Habarlary gyzgyny bilen okaň!

IŇ TÄZE HABARLAR

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we...

Myhman ataňdan uly

Hormatly Prezidentimiz türkmenleriň asyrlar boýy häsiýetinde jemlenen, mirasa sarpa goýmagyň binýadyny çuňňur pelsepeçilik, özboluşly dünýägaraýyş manysyny “Myhmansöýüjilik türkmeniň ruhy-ahlak gözelliginiň ajaýyp keşbidir” diýip belleýär....

Dünýäniň öňdebaryjy kinoprokaty

“Artisan Gateway” maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylda Hytaý döwletiniň kinoteatrlarynyň umumy girdejisi eýýäm 1,988 milliard dollar barabar bolup, Demirgazyk Amerikada bolsa film prokat bazarynda bolsa...

“Çempionlar liga” duşuşyklarynyň gyzykly wakalary

“PSŽ” öz öýünde utuldy
Okap bilersiňiz  Sport täzelikleri gysga setirlerinde... “Liwerpulyň” şowsuzlygy
Fransiýanyň “PSŽ” topary “H “topaçasyndaky gijeki oýunda iňlis topary “Mançester Ýunaýtedden” 2-1 hasabynda ýeňildi. “Başakşehir” gowy oýun görkezdi, ýöne 4 minutda 2...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistan Hytaý bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça kiçi komitetiniň VI mejlisi göni wideo aragatnaşyk arkaly geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady...

Daşary ýurtlardan ulag serişdeleriniň wagtlaýyn getiriliş möhletleri

Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 213-214-nji maddalaryna laýyklykda Türkmenistanyň gümrük çägine wagtlaýyn getirilýän (getirilen) ulag serişdelerine ygtybarly gümrük gözegçiligini guramak hem-de ol ulag serişdelerini gümrük taýdan...

Türkmenistanyň Prezidenti: «Öňüni alyş diplomatiýasy – Türkmenistanyň Bitaraplygynyň aýrylmaz bölegidir»

Türkmenistan - bu Merkezi Aziýanyň bir döwletidir.  Şu gün bu sebit halkara jemgyýetçiliginiň aýratyn ünsüni özüne çekýär.  Bu ýerde dünýänyň köp ýurdunyň geosyýasy we...

Dünýäniň iň ýokary tizlikli awtoulagy

“Shelby SuperCars Tuatara” ulagy ABŞ-nyň Newada ştatynyň 160-njy awtobanynda ýörite ýolda geçirilen synaglaryň netijelerine görä,  "Dünýäniň iň çalt awtoulagy" diýen adyna eýe boldy. Bu...