No menu items!
8.9 C
Istanbul
04/08/2020 11:08
No menu items!
Home DURMUŞ Onlaýn Kitaphana hereket edip başlady

Onlaýn Kitaphana hereket edip başlady

Türkmenistanyň Prezidentiniň eserleriniň onlaýn kitaphanasy hereket edip başlady. https://neutrality.gov.tm/library/tk/ linkinden elýeter bolan elektron kitaphananyň üsti bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaplaryny dünýäniň dürli künjeginden okamak mümkinçiligi döredildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň häzirki wagtda dünýäniň 20 diline terjime edilen çuňňur mazmunly kitaplary halkara ylmy jemgyýetçiligi üçin has elýeterli bolýar. Çünki bu günki günde dünýäniň dürli halklarynyň, jemgyýetçilik we ylmy wekilleriniň bu eserleri öz ene dillerine hem okamaga giň mümkinçilik alýandyrlar. Bu bolsa dünýä bileleşiginiň türkmen döwletiniň Baştutanynyň eserleriniň üsti bilen Türkmenistan hakyndaky gözýetimleriniň has hem giňeltmegine we türkmen halkyna bolan oňyn gyzyklanmanyň artdyrylmagyna ýardam edýändir.

IŇ TÄZE HABARLAR

Sesden çalt uçar peýda bolar

ABŞ-nyň “Virgin Galactic” kompaniýasy sesden çalt gitjek uçaryň taslamasyny hödürledi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär. Metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, takmynan 18 kilometr...

Di Kaprio “Apple” bilen şertnama baglaşdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio degişli bolan “Appian Way” kinokompaniýasy “Apple” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, aktýoryň kompaniýasy “Apple” şereketiniň hyzmatlary babatda...

Dünýädäki iň gowy restoranlaryň sanawy düzüldi

“TripAdvisor” syýahatçylyk saýty dünýäniň iň gowy restoranlarynyň sanawyny taýýarlady. Şoňa laýyklykda, sanawda birinji ýeri fransuz restorany “Auberge Du Vieux Puits” eýeleýär. Ikinji orunda “La Ville...

Immobile iň köp pökgi geçiren futbolçy

Italiýanyň milli ýygyndysynyň we "Lazio" toparynyň hüjümçisi  Çiro Immobile şu möwsümiň ahyrynda "Altyn aýakgap" baýragyna mynasyp boldy. 30 ýaşly hüjümçi üçin bu abraýly baýrak...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Günüň dowamynda 1,5 — 3 litre golaý arassa suw

Tomus aýlarynda özüňizi şähdaçyk, ruhubelent, sagdyn duýmak isleseňiz, arassa agyz suwuny talabalaýyk içmegi unutmaň! Lukmanlaryň bellemegine görä, suw adam bedeninde bolup geçýän ähli fiziologik...

Şa zenany üçin ýörite portret

Beýik Britaniýanyň şa zenany Ýelizaweta II ýurduň Daşary işler ministrligi tarapyndan özüniň çekilen portretiniň açylyş dabarasynda onlaýn gatnaşdy. Beýik Britaniýanyň Daşary işler ministrligi ýurduň diplomatiýasyna...

Habib soňky tutluşygyny kim bilen geçirer?

Habib Nurmagomedow karýerasyndaky soňky tutluşygyny kanadaly Jorj Sen-Pýer bilen geçirmegi mümkin. Bu barada UFC-niň dolandyryjysy Deýna Uaýt «Twitterdäki» şahsy hasabynda ýazdy. «Konor jogap tutluşygynyň geçirilmegini isleýär....

Dünýäniň iň ýaş Premýer-ministri durmuşa çykdy

Finlýandiýanyň Premýer-ministri Sanna Marin durmuşa çykdy. Geçen ýyl Finlýandiýanyň ozalky Premýer-ministri Antti Rinneniň wezipesini meýletin tabşyrmagyndan soňra täze hökümetiň ynamyny gazanan Sanna Marin 34...