8.9 C
Istanbul
29/05/2020 4:36
Home ESASY HABAR Hazaryň kenarynda dynç almak we suwa düşmek çäklendirilýär

Hazaryň kenarynda dynç almak we suwa düşmek çäklendirilýär

Türkmenistan täze görnüşli koronawirusyň global pandemiýasy bilen baglanyşykly Hazar deňziniň kenarynda dynç almak we suwa düşmek üçin çäklendirmeler girizdi. Degişli karar Türkmenistanyň keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary topar tarapyndan kabul edildi.

Koronawirusyň Türkmenistanyň çägine gelmeginiň we keseliň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen topar “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda şu ýylyň 15-nji maýyndan 31-nji awgustyna çenli Hazaryň kenarynda dynç almagy hem-de suwa düşmegi çäklendirmek kararyna geldi. Bellemeli zat, beýleki şypahanalar bu döwürde halka hyzmat berer.

Türkmenistanyň çaginde koronawirus keseliniň hasaba alynmandygy hem bellenilip geçilýär.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman planlanıyor?

Türk medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye’nin yurt dışı uçak seferlerini başlatma tarihleri belli olduğu iddia edildi. Resmi olmayan bu bilgilere göre, Türkiye’den...

Akylly däl, mehaniki sagat

“Xiaomi” kompaniýasy güýçli depginler bilen özüniñ täze enjamlaryny öndürmegini dowam edýär. Bu kompaniýa "Twenty Seventeen Skeleton Tourbillion Mechanical Watch" atly mehaniki turbiýon sagadyny tanyşdyrdy. Sagatda...

6G ulgamyny öwrenýär

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasynyñ ýolbaşçysy Leý Szun soñky söhbetdeşlikleriniň birinde 5G ulgamyna has köp möçberde maliýe serişdelerini sarp edýändigini we häzirki wagtda 6G aragatnaşyk ulgamynyñ...

Howa barha arassalanýar

Koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýäde dowam edýän karantin çäreleri sebäpli, 2020-nji ýylda Ýeriň atmosferasyna CO2 zyňyndylary 2,6 Gt azaldy. Bu bolsa, adamzadyň senagat önümçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“iPhone 12” haçan peýda bolar?

Dünýäde koronawirus ýokanjy sebäpli ençeme kompaniýalaryň işleri wagtlaýynça togtady. Ynha hemmämize mälim bolşy ýaly, “Apple” kompaniýasynyň hem önümçilik ulgamy togtady. Emma muňa garamazdan, “iPhone...

Çagalar sungat mekdebi okuwa kabul edýär

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 7-nji çagalar sungat mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça çagalary okuwa kabul edýär: Ýörite fortepiano. Bu...

“Total” kompaniýasyndan Hazar deňziniň türkmen bölegine uly gyzyklanma

2020-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň DIM-niň binasynda ýurdumyzyň we «Total» fransuz kompaniýasynyň wekilleriniň onlaýn görnüşindäki duşuşygy geçirildi. Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri...

Awtoulag pudagyna 8 milliard ýewrolyk goldaw

Fransiýada koronawirus pandemiýasy sebäpli uly ýitgi çekýän awtoulag senagatyna goldaw bermek göz öňünde tutulýar. Munuň üçin döwlet tarapyndan 8 milliard ýewro maliýe kömegi berler. Fransiýanyň...