No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 4:38
No menu items!
Home DURMUŞ Halk ýazyjymyz Hudaýberdi Diwangulyýew aradan çykdy

Halk ýazyjymyz Hudaýberdi Diwangulyýew aradan çykdy

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Hudaýberdi Diwangulyýew aradan çykdy. Dürli powestleriň we romanlaryň awtory bolan ýazyjy döreden ençeme eserleri bilen edebiýat muşdaklarynyň hem-de okyjylar köpçüliginiň söýgüsini gazandy. Ýurdumyzyň gazet-žurnallarynda dürli wezipelerde zähmet çeken H.Diwangulyýew “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynda hem öz makalalary bilen çykyş etdi.

H.Diwangulyýew 1941-nji ýylyň 18-nji iýulynda Daşoguz welaýatynyň Ýylanly etrabynyň (häzirki Gurbansoltan eje adyndaky) Arap  obasynda dünýä indi.

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Howpsuz, düzgünleşdirilýän we yzygiderli migrasiýa

“Howpsuz, düzgünleşdirilýän we yzygiderli migrasiýa” hakyndaky Ählumumy Ylalaşygy durmuşa geçirmek boýunça Türkmenistanyň Iş toparynyň Migrasiýa boýunça halkara guramasy bilen bilelikdäki iş maslahaty geçirildi. Wideoaragatnaşyk arkaly...

Italiýa futbolynyň iň ökdeleri

Mälim bolşy ýaly, geçen hepde Italiýanyň “Seria A” milli futbol çempionaty tamamlandy. Bu çempionat iň köp pökgi geçirilen çempionat hökmünde tapawutlandy. Ýurduň çempionatynyň tamamlanmagy bilen...

Çempionlar ligasy: “Real” we “Ýuwentus” öýüne gaýtdy

Ýewropa futbolynyň iň naýbaşy ýaryşlarynyň biri hasaplanýan Çempionlar ligasynyň 17-nji martda koronawirus sebäpli togtadylan duşuşyklary täzeden bat aldy. Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol...

Dünýäniň iň ýaş Premýer-ministri durmuşa çykdy

Finlýandiýanyň Premýer-ministri Sanna Marin durmuşa çykdy. Geçen ýyl Finlýandiýanyň ozalky Premýer-ministri Antti Rinneniň wezipesini meýletin tabşyrmagyndan soňra täze hökümetiň ynamyny gazanan Sanna Marin 34...