22/10/2020 8:05
Home IŇ TÄZE HABAR Çynara: Bu aýdym türkmen we türk halkyna sowgadymyz

Çynara: Bu aýdym türkmen we türk halkyna sowgadymyz

Türkmenistanly sungat işgäri Çynara bilen Türkiýäniň kabak kemaneniň ussady Jafer Nazlybaş aýratyn ähmiýete eýe bolan eseri döretdiler. “Iki döwlet, bir millet” şygary esasynda bir ýere jemlenen iki sungat işgäri “Ýar” (söýgüli) atly aýdymy döredip, halk köpçüligine ýetirdiler.

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyna beýanat beren Çynara bu aýdymy türkmen hem-de türk halklaryna sowgat hökmünde taýýarlandyklaryny we bu eseri sanly ulgamda köpçülige ýaýradandyklaryny mälim etdi.

Sungat äleminiň iki ussady türkmen we türk halklarynyň doganlyk gatnaşyklaryna goşant goşmak maksady bilen aýratyn ähmiýetli eseri döretdiler. Ussat kabak kemaneçi hem-de TRT-niň (Türkiýe radio-telewideniýe guramasy) sungat işgäri Jafer Nazlybaş bilen sungat ýoluny Türkiýede alyp barýan türkmenistanly aýdymçy Çynara “Ýar” atly aýdymy ýerine ýetirdiler.

IKI DILDE TAÝÝARLANDY

Türkmen hem-de türk halkyna sowgat hökmünde taýýarlanan bu aýdymyň türkmen dilindäki sözlerini Öwezdurdy Nepewos, türk dilindäki sözlerini Filiz Erogly ýazdy. Röwşen Nepesowyň sazy esasynda döredilen aýdymyň aranžirowkasyny “Gökhan Pars, mix & mastering” toparyndan Gökhan Erken amala aşyrdy.

AÝDYMYŇ WIDEO ÝAZGYLARY MUŞDAKLARYŇ GÖWNÜNDEN TURDY

Okap bilersiňiz  Kitap okan gullar magnydan dokdur

Jafer Nazlybaşyň kabak kemanesi bilen goşant goşan bu aýdymyň wideo ýazgylary sanly ulgamda sungat söýüjilere ýetirildi. Aýdym-sazyň muşdaklarynyň uly söýgüsini gazanan “Ýar” atly aýdym üçin “Loca” studiýasynda Ozan Beýdagyň režissýorlygynda taýýarlanan wideo ýazgylar aýdym-saz ýaýlymlarynda we Jafer Nazlybaşyň “YouTube” ýaýlymynda köpçülige ýetirildi. Türkmen hem-de türk sungat söýüjiler bu aýdym üçin özleriniň öwgüli teswirlerini sungat işgärlerine ýetirdiler.

Türkmenistanly sungat işgäri “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly bilen söhbetdeşlik gurnapdy we şol söhbetdeşlik hem uly gyzyklanma döredipdi. Türkmenistanlylar Raýdaşlyk jemgyýetýiniň dolandyryjylar geňeşiniň agzasy bolan Çynara bir-iki aý mundan ozal “Zyýana galdyk” (“Zarar Ettik”) atly albomyny aýdym-saz muşdaklaryna ýetiripdi. Şeýle hem meşhur aýdymçy “Bir Umut Ýeter” atly kitabyny hem çap edip, muşdaklaryny söýgüsini gazandy. Çynara Türkiýede bilim alýan türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilen “Kitap okamagyň peýdalary” atly “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginde ilkinji 15 orny eýelän talyplara “Bir Umut Ýeter” atly kitabyny sowgat berer.

Okap bilersiňiz  Halkara maliýe düzümleri bilen işjeň hyzmatdaşlyk

Türkiýede hereket edýän Türkmenistanlylar Raýdaşlyk jemgyýetýiniň bilen “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli makala bäsleşigi yglan edilipdi. Bu bäsleşik Stambul şäherinde hereket edýän türkmen, türk, rus hem-de iňlis dillerinde terjime hyzmatlaryny berýän hem-de Türkiýede okamaga isleg bildirýän türkmenistanly talyplara maslahat bermek hyzmatyny amala aşyrýan “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık, Tercüme, Türizm ve Bilişim Ltd” kompaniýasynyň hemaýatkärliginde geçirildi.

Okap bilersiňiz  Onlaýn okamaga isleg artýar

ÇYNARA TÜRK METBUGATYNDA

Çynaranyň täze aýdymy baradaky makalalar toplumy Türkiýäniň esasy metbugat neşirlerinde çap edildi. Türk metbugatynda bu baradaky makalalar “Iki ýurdy birleşdiren aýdym” atly sözbaşy bilen okyjylar köpçüligine ýetirildi.

 

Okap bilersiňiz  Kitap okan gullar magnydan dokdur

IŇ TÄZE HABARLAR

Gülälek Gulmyradowa:Käbäm bilen bile ýörän ýollarym!

Dünýäde şeýlebir bagt bar, ol seniň çagalyk arzuwlaryň wysal bolanda ýüze çykyp, seniň nurly dideleriňe mähir – muhabbete besläp, başyňy göge ýetirýär. Ol bagt...

“Garagum ýalkymy : Wideo we Foto Habar

Gözel Diýarymyzyň Garagum sährasyndaky köp ýyllardanbäri ody sönmeýän Derweze gaz krateridir. Ol “Garagum ýalkymy” diýlip atlandyryldy. Biz bu barada öň saýtymyza Foto Habar ýerleşdiripdik....

Öz asyrynyň ogly : Jelaleddin Meňburny

Häzire çenli “Jelaleddin Türkmen ýa-da Jelaleddin Meňburny” atly makalamyzyň 3 bölümini saýta ýerleşdirdik. Häzir bolsa makalamyzyň soňky bölümini Size ýetirýäris.
Okap bilersiňiz  Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi
Ýurdy goramaklygyň meselelerine garan ýokary...

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

7 orunlyk “Model Y” önümçilige başlaýar

“Tesla” kompaniýasynyň baş direktory Elon Musk, marka höwesjeňleriniň birneme sabyrsyzlyk bilen garaşýan ýedi orunlyk “Model Y”-nyň noýabr aýynda önümçilige başlajakdygyny habar berdi. Elon Muskyň eýeçiligindäki...

ÝUNISEF: 520 million sanjym iňňesini ätiýaçlandyrar

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasy (ÝUNISEF) koronawirus sanjymy üçin 520 million sanjym iňňesini (şpris) ätiýaçlandyrjakdygy habar berdi. ÝUNISEF tarapyndan berlen beýanatda guramanyň koronawirus sanjymynyň...

Türkmenistan bilen Gazagystan demirýol ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürer

“Turkmendemiryollary” agentliginiň edara binasynda “Gazagystan demir ýoly Milli kompaniýasynyň” Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysynyň hem-de Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan Daşary we Doly ygtyýarly ilçisiniň gatnaşmagynda wideoaragatnaşyk...

Dosta bolan ynam we dosta bolan söýgi

Dostluk meselesinde ilki bilen meşhur şahyr Kerim Gurbannepesowyň ýaşlara beren maslahatyny agzap geçesim gelýär: Dost paýlansa, äber diýip gyssanma, Alandan soň gysgaltma hem gysgalma, Dileg etse, gözleriňi...