No menu items!
8.9 C
Istanbul
05/04/2020 5:52
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Akpamygyň Bitarap Hereketleri we Özbaşdak Edýän Aladalary
Dr. Berdi Saryyew
Dr. Berdi Saryýew, Ankara uniwersitetiniň türkmen dili mugallymy

Akpamygyň Bitarap Hereketleri we Özbaşdak Edýän Aladalary

Bilnişi ýaly, ertekiler halkyň öz döreden eserleriniň bir görnüşidir. Başgaça aýdylanda, ertekiler halkyň milli düşünjesiniň we dünýägaraýşynyň miwesidir. Beýleki halklarda bolşy ýaly, türkmenler hem özleriniň döreýiş taryhyndan bäri ençeme ertekileri döredip, olary edebi we milli miras hökmünde nesilden nesle geçirip gelipdirler.

“Akpamyk” diýen halk ertekisiniň baş gahrymany asylly türkmen gyzydyr. Muny türkmenleriň bilmeýäni ýokdur diýsem, öte geçdigim bolmaz. Sada, ugurtapyjy, akylly türkmen gyzynyň özbaşdak alan kararyny bitaraplygyň taryhyna degişli çeper nusga hökmünde görkezmek bolar diýip düşünýärin.

Gürrüňi gozgalýan çeper nusganyň esasynda ençeme ýyllap habar alynmaýan, aw awlamak üçin öýden gidip, köp wagtdan bäri yzyna gaýdyp gelmedik ýedi sany süýtdeş oglan doganlarynyň gözlegine çykmak meselesi ýatýar. Bu mesele türkmen gyzynyň ýeke özi üçin ýeňil-ýelpaý mesele däldir.

Türkmenlerde maşgalanyň başy erkek, onuň kömekçisi bolsa aýalydyr. Emma olar garrap, ýaşy birçene baran adamlar. Şonuň üçin maşgala bilen baglanyşykly meseläni Akpamyk öz üstüne almaly bolýar.

Eseriň baş gahrymany Akpamygyň bitarap hereketleri we özbaşdak edýän aladalary dogrusyndaky düşünjeleri boýunça geçiren gözegçiliklerimiz şeýle netijeleri görkezdi:

1.Akpamygyň esasy aladalarynyň biri maşgalanyň bütewiligini gorap saklamakdyr.

2.Bu maksada gulluk edýän ýaş Akpamyk maşgalanyň esasy sütünleri bolan ýaşy ulanyşan we tapdan düşen ata-enesiniň jogapkärçiligini öz boynuna alýar.

3.Maşgalanyň bütewiligini berjaý etmek üçin doganlarynyň gözlegine çykmagy maksat edinýär.

  1. Ýeňil bolmadyk bu gözleg uzak ýola çykmaklygy talap edýär. Ugur tapyjylygy bilen agalaryna gowuşýar.

5.Kynçylyklardan doly ençeme wakalary başdan geçiren türkmen gyzy maksada bolan okgunlylygy bilen hereketini hiç gowşatmaýar.

6.Yhlasy, düşünjesi, gaýduwsyzlygy, tutanýerliligi bilen maksadyna ýetýär.

SON HABERLER

Aliment tölemekden boşadylyp bilinýärmi?

Aliment tölemekden boşatmak ýa-da olar boýunça berginiň azaldylmagy diňe kazyýetiň çözgüdi esasynda geçirilýär. Eger kazyýet aliment töleýäniň näsaglygy sebäpli ýa-da esasly başga sebäplere görä aliment...

Aliment tölemek hakynda şertnama haýsy tertipde baglaşylýar?

Aliment tölemek hakynda şertnama aliment tölemäge borçly adam bilen ony alýan adamyň arasyndaky meýletin ylalaşyk boýunça, aliment tölemäge borçly adamyň ýa-da aliment alýanyň kämillik...

Döwlet kömek pullarynyň nähili görnüşleri bellenilýär?

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 55-nji maddasynyň birinji bölegine laýyklykda, Türkmenistanda wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça, göwrelilik we çaga dogurmak boýunça, çaga doglanda...

Döwlet kömek pulunyň bellenilmegi üçin haýsy edara ýüz tutmaly?

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 67-nji maddasynyň birinji we ikinji böleklerine laýyklykda, döwlet kömek pullarynyň bellenilmegi üçin (muňa wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?