8.9 C
Istanbul
01/06/2020 6:21
Home ATAWATAN ESERLERİ 38 Belgili aýakgap

38 Belgili aýakgap

Undulara dözülmeýän kä bir ýatlamalarym ýaly näme üçindir 44 belgili aýakgap geýýänligime garamazdan men bu 38 belgili aýakgabymy şindi hem saklap ýörkäm? Ýogsa düýe bakmana gidende ogluma geýdireýin diýemde-dä bu aýakgabyň oglumyň aýagyny çöp-çalamdan gorara mejaly galmandyr.

Uzak gyş gijeleriniň käte harasat gopdurmagy bilen şu günler biziň elektrik çyramyzyň öçüp durmasy ýygjamlaşdy. Şem ýakyp oňňut edäýjek bolduk welin şemem näme otlyçöpi söndürmänkäň gutaraýýar. Çykdajylary hasaplamana baş hasapçydanam ökde aýalymyň sabyr käsesiniň dolmagy şu gün meni nebit çyrasyny almak üçin üçege çykmana mejbur etdi. Nebit çüýşäni elime alanymda onuň aňrysynda ýatan aýakgaba gözüm düşdi-de oglumyň kindiwanja aýaklary gözöňüme geldi. Elbetde adatdan daşary ýagdaýyň döremegi çyraçüýşe salnan horjuna birazyrak agram salmaly boldy. Men horjuny aşak salladym.Ýüzi hazyna tapanyň ýüzüne dönen aýalym horjundan çyraçüýşesini çykaryp onuň çaňyny süpürmäne başlady. Men horjuny aldymda özümiň hiç kime belli bolmadyk aýakgap bejerilýän ussahanama ugradym. Horjundan aýakgaby çykaranymda bolsa onuň öz aýakgabymdygyny bilip galdym.

Howa bu aýakgap meniň şu gün pensiýa berilýänini eşidip pensiýasyny almana giden kakamyň pälwanlyk eden ýyllaryny ýatlatdy.

Ýadymda:

Ol ýyl gyşyň gazaply gelmegi meniň ýuka aýakgabymdan käte öz sowugyny, käte eplem-büklem köçeleriň oýuk ýerlerinde üýşüp duran suwlaryny geçirýärdi. Kakamyň pälwanlyk edip gazanýan gazanjy eklenjimizi ortaça ýagdaýda aýlamana ýetýärdi, ýöne men öz aýakgabymyň ýukadygyny aýdyp bilmeýärdim. Sebäbi kakamyň oňa harçlara artykmaç puly ýokdy. Uzgam geçip duran sowugyň täsiri bilen bir gün men syrkawlamaly boldum.Ýok bir günem däl birnäçe gün syrkawlygyň azaryny çekmeli boldum. Gündizlerine ýorganyň içinde üşüdip ýatsam, gijelerine samyrdap gyzdyryp oýanardym. Bir hepdeläp dowam eden syrkawlygymyň ýedilenji güni irden men ejemiň öz gülýakasyny kakama uzadyp duranyny gördüm ol asyl gülýakasyny kakama satmak üçin uzadyp duran eken: ”Men bu gülýakamy barybir dakynamogam, ony sataly kakasy, “Gerek deregi ýykar” diýipdirler. Oglumyza aýakgap alyp bermesek onuň beýle syrkawlan ýeri köp bolar. Bu ýyl gyş gazaply geljege meňzeýär .Heniz onuň başlanyna on gün hem bolanok”.

Kakam ejemiň gülýakaly elini yzyna öwürdi-de, gülýakany satmakdan boýun gaçyrdy. Ol hany bir alajyny taparysla keýwany diýip öýden çykyp gitdi.

Agşamaralar kakam öýe dolanyp gelende ýüzi salykdy. Ol özüniň gussasyny ejemden ýaşyrmagy başarýardy. Bu gezek hem şeýle boldy.

“Keýwany ertir Berkeli baý ogluny öýerýärmişin. Göreşe çagyrdylar göreş edýärmişin”

Ejem bu sözlere gaty bir ünsem bermedi.

“Oglumyzyň gyzgyny gaýdyşdy, ol gün göreşden getiren goýunyň guýruk ýagy bilen arkasyny owkaladym çagamyň damarlary galyp pert-pert bolupdyr, ol ýaňyja uklady”

(Bagyşla eje gözleriňdäki şatlygyň aňrysyndaky gussany görüp şol gezek ýatmanymy).

Ertesi kakam Berkeli baýlaryň toýuna öz göreş geýimini geýip gitdi.

Aradan birnäçe gün geçenden soň men hassalykdan sagalyp, täze aýakgabymy geýip okuwa bardym. Deň-duşlarym maňa kakaň Berkeli baýlaryň toýundaky göreşde Mämmet pälwandan ýykyldy diýdiler. Men kakamyň ýeňilmegi bilen pälwan adyny ýitirendir öýtdim. Öýe gelenimde bolsa utanjymdan kakamyň ýüzüne seredesim gelmeýärdi. Hat-da birnäçe gün onuň gözlerine öz öýkeli nazarym bilen seretdim.

Bagyşla meni kakamjan!

Ýok-ýok meň kakam Mämmet pälwandan ýykylmady. Ol agşamky ejemiň gussasyndan, düşekdäki ýatan hassasyndan ýykyldy. Howa meň kakamy hiç kim ýykyp bilmez. Meň kakam ýeňiş gazandy. Men pälwanyň ogly ahyryn.

Ýok kakam ýykylmady ýykylan bolsa ol Mämmet pälwany goýun bilen sylaglanlarynda, özüniň aýakgap sylagyna mynasyp bolan wagty 38 belgili aýakgaby däl-de, özi üçin 43 belgili aýakgaby saýlardy.

Kakamjan men seni şeýlebir söýýän! Mämmet pälwan ýaly pälwanlardan ýykylsamam Siz ýaly kaka bolmagy arzuw edýän. Ogluňy şunça ýyllaryň sowugyndan gorap gelen 38 belgili aýakgap, bu gün seniň çyn pälwanlygyňy ykrar etdi.

Sen öz pälwanlygyň bilen 38 belgili aýakgaby diňe bir ogluň üçin däl-de, eýsem agtygyň üçinem gazanypsyň.

Birazrak ýama salynan 38 belgili aýakgap agtygyň aýagyna-da gelişmän durmady kaka!

Pensiýasyny alyp gelen gojanyň elindäki agtygyna niýetläp alan aýakgabyna gözüm düşende ony gujaklaman durup bilmedim.

Sen hakyky pälwan ekeniň kaka!

Tirkişmyrat Nurýagdyýew

Magtymguly adyndaky TDU-nyň talyby.

IŇ TÄZE HABARLAR

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirildi

Şu gün Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda senagat edara binasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal...

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen...

31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni

Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni her ýylyň 31-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu ýylky baýramçylyk köpçülige temmäkini ulanmagyň howplary, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäki...

Jerrard 40 ýaşady

Angliýanyň “Liwerpul” toparyň ozalky meşhur ýarymgoragçysy Stiwen Jerrardy doglan güni bilen gutlady. 30-njy maýda häzirki wagtda Şotlandiýanyň “Reýnjers” toparynyň baş tälimçisi 40 ýaşady. “Stiw, doglan...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

ÝB we Merkezi Aziýanyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň onlaýn duşuşygy

2020-nji ýylyň 28-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň, Ýewropa Bileleşiginiň Daşary işler gullugynyň Baş sekretary hanym Helga Şmidiň hem-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň...

“Srwena Zwezda” çempion boldy

Serbiýanyň futbol çempionatynda “Srweza Zwezda” topary çempionatyň 27-nji tapgyrynda “Rad” toparyny 5:0 hasabynda utup, wagtyndan öň çempionlygyny yglan etdi. Bu topar çempionatyň tamamlanmagyna 3 tagyr...

Waksina tapylýança, fransuzlar örtükli gezer

Fransiýanyň hökümeti koronowirusa garşy waksina taýýar edilýänçä, ýurtdaky jemgyýetçilik ulaglaryna örtükli (maskaly) münmek barada karar kabul etdi. Bu talap ýurduň raýatlaryna-da, syýahatçylara-da degişlidir. Bu...

Kompaniýanyň özboluşly harytlarynyň biri bolar

Ýakynda Hytaýyň köpugurly elektron harytlaryny öndürýän kompaniýalarynyň biri bolan ZTE täze akylly telefonyny alyjylara hödürlär. Kompaniýanyň özboluşly önümleriniň biri boljak “Axon 11 SE”  akylly...