Smartfon önümçiligini bes edýär

Günorta Koreýanyň “LG” kompaniýasy elektromobil, internet tehnologiýasy hem-de işewürlik üçin täze çözgütler ýaly ugurlara has köp üns bermek maksady bilen smartfon önümçiliginden ýüz öwürýändigini mälim etdi.

– “LG”-niň ajaýyp bäsdeşlige ukyply ykjam telefon pudagyndan çykmak baradaky strategiki karary, kompaniýany öz çeşmelerini elektrik ulaglary, birikdirilen enjamlar, akylly öý, robot, emeli intellekt we iş çözgütleri, platformalar we hyzmatlar ýaly ösüş ugurlaryna gönükdirmäge mümkinçilik berer – diýlip, kompaniýanyň neýanatynda bellenilip geçilýär.

Kompaniýa şu ýylyň 31-nji iýulynda ykjam telefon önümçiligini ýatyrmak isleýär. bu kompaniýanyň telefonlarynyň käbir görnüşiniň satuwy dowam eder. Mundan başga-da, “LG ​​Electronics” belli bir döwürde bar bolan ykjam telefonlar üçin müşderilere hyzmat we programma üpjünçiligini täzelemegi dowam etdirmegi meýilleşdirýär.

Kompaniýa, smartfon önümçiligini bes etmegiň ähli döwründe üpjün edijiler we işewür hyzmatdaşlar bilen hyzmatdaşlygy terk etmezlige söz berýär. Işsiz işgärler üçin iş meselesi ýerli derejede çözüler.

“LG Electronics” şereketi  “LG Group” kompaniýasynyň bir bölegi bolup, 1958-nji ýylda esaslandyryldy we 1995-nji ýyldan bäri häzirki ady bilen hereket edýär. Kompaniýanyň önümlerine dürli durmuş enjamlary, telewizor, kompýuter we degişli enjamlar, göçme enjamlar, akylly enjamlar, smartfonlar we başgalar girýär.

“LG Mobile Communications” 1990-njy ýyllardan bäri jübi telefonlaryny öndürýär. 2004-nji ýylda bu kompaniýa dünýäde ilkinji bolup ykjam teleýaýlym tehnologiýasyny (DMB) goldaýan telefon, 2011-nji ýylda bolsa 3D displeýli (LG Optimus 3D) dünýäde ilkinji smartfon hödürledi.

 

Çagalar üçin sözlük indi “offline” hem işleýär

ÝENE-DE OKAŇ

Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
Hindistanyň saglygy goraýyş ministri Mansuh Mandawia ýurduň oktýabr aýynda “Covid” sanjymyny eksport edip başlajakdygyny habar berdi. Hindistan döwleti öz zerurlyklary we daşary ýurtlara eksport üçin aýda 300 milliondan gowrak dozada sanjym öndürmegi meýilleşdirýär. Dünýädäki iň uly sanjym öndürijisi, içerki islegi kanagatlandyrmak üçin aprel aýynda eksporty togtatdy. Şondan öň Hindistan dünýäniň 76 ýurduna 60 milliondan gowrak sanjym eksport etdi.     https://www.atavatan-turkmenistan.com/wise-premyer-s-berdimuhamedow-turkmenistan-senagat-taydan-osen-yurda-owruldi/
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar