JEMGYÝET

Sentýabr aýynda 4 bina ulanmaga berler

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde şu ýylyň 8 aýyndaky, ýagny ýanwar-awgust aýlaryndaky makroykdysady görkezijiler barada hasabat berildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, şu ýylyň 8 aýynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önümçiligiň mukdary 5,5 göterim ýokarlandy. Şu ýylyň 8 aýynda bölek satuw haryt dolanyşygy 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 17 göterim, daşary söwda dolanyşygyň möçeri 9,6 göterim artdy.

Şu ýylyň 6-njy sentýabryndaky ýagdaýa görä, ýurdumyzda iri önümçilik we durmuş maksatly binalaryň 50 gowragy ulanmaga berildi. Şu aýyň dowamynda ýene-de 4 sany bina ulanmaga berler.

Olaryň hatarynda – Aşgabat Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň demirgazyk-günbatar tarapynda döwrebap seýilgäh, ýerasty geçelgeler, Döwlet münberiniň toplumy, paýtagtymyzyň Tähran köçesiniň ugrunda söwda we dynç alyş, işewürlik merkezlerinde we döwrebap ýaşaýyş jaýlarynda gurluşyk-gurnama işleri tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar.

 

11-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 1 million 400 müň tonnadan gowrak bugdaý hasyly ýygnaldy

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan dynç alşa çykar

Talyp-2024: dalaşgärler üçin saglyk öýleri

Ata Watan Eserleri

Lebap welaýatyna täze prokuror bellendi

Talyp-2024: Giriş synaglary üçin zerur bolan resminamalar

Türkmenistanda zähmet haklary 10 göterim ýokarlandyrylar