TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Saýlaw-2022: ýene-de 2 dalaşgär bellige alyndy

2022-nji ýylyň 19-njy fewralynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, mejlisiň  gün tertibine laýyklykda,  2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan dalaşgärlige hödürlenilen Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň «Awaza» şypahanasynyň baş lukmany, Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiniň Mejlisiniň deputaty Gurbanow Berdimämmet Hanmämmedowiç we Lebap welaýatynyň maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň direktory Begenjow Perhat Guwançgulyýewiç Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige bellige alyndy. Mejlisiň dowamynda dalaşgärlere Merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçysy degişli  şahsyýetnamany  gowşurdy.

Mejlise Merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçysy, agzalary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Dalaşgärleri bellige almak dowam edýär.

Mundan ozal, Türkmenistanyň  Demokratik partiýasy tarapyndan hödürlenen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow hem-de Türkmenistanyň  Agrar partiýasy tarapyndan hödürlenen Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Agajan Bekmyradow bellige alyndy.

Şeýlelikde, häzirki wagtda 4 dalaşgär bellige alyndy.

 

Saýlaw-2022: Ahal we Mary welaýatynyň teklipçi toparlary dalaşgärleri hödürledi

Ýene-de okaň

Atavatan Tv You Tube kanaly täze sahypasynda Size garaşýar

Baş Redaktor

Türkmen-wenger gepleşikleri: ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi

Türkiýäniň Merkezi bankynyň ilkinji zenan ýolbaşçysy

Teswirle