DÜNÝÄ

Saud Arabystanynyň şa maşgalasynyň uçary satuwa çykaryldy

Mälim bolşy ýaly, 1999-2000-nji ýyllarda öndürilen “Boeing 737”, ozal Saud patyşalygynyň maşgala agzasyna degişli bolupdyr.

Uçaryň işläp çykarylanyna uzak wagt boladygyna garamazdan, jemi bary-ýogy 6602 sagat uçypdyr. Uçardan 22 ýylyň dowamynda juda seýrek ulanylandygy bellendi.

“Boeing 737”-de iň ýokary rahatlyk bilen 25 adam ýerleşip bilýär. Onuň içki bölegi açyk goňur reňkde we şol bölegi altyn bilen bezelipdir diýilýär. Uçaryň içinde uly ýatylýan otag we iki aşhana bar.

Uçaryň eýesiniň hakyky ady belli edilmändir. Uçaryň takmynan bahasy 25 million dollar.

Ýaponiýanyň Suwanose adasynda wulkan atyldy

 

Ýene-de okaň

Özbegistan we Gyrgyzystan söwda möçberini 2 milliard dollara ýetirer

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär

Slowakiýa Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýär

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasarynyň Slowakiýa sapary

Türkmenistanyň we Yragyň BAE-däki ilçileriniň duşuşygy

Türkmenistanyň ilçisiniň BAE-niň Daşary işler ministrligindäki duşuşygy