Sargynyň ornuna emeli deri

Mundan beýläk tenimizdäki sypjyryklary, ýaralary ýa-da gögermeleri bukmak üçin lukmançylyk sargylarynyň geregi bolmaz. Rus alymlary olaryň üstüni ýapýan emeli derini işläp taýýarladylar.

Has takygy, bu gözlegler Puşçino institutynyň alymlary tarapyndan alnyp baryldy. «Üýtgeşik mata» diýlip atlandyrylýan emeli deri teniň zeper ýeten böleklerini zyýanly ýokançlardan doly goraýar. Şeýle hem ol howa we suw buglarynyň geçmegine mümkinçilik berýär.

Alymlar emeli deriniň öýjükleriniň ýaranyň içine aralaşmagynyň hem aladasyny edipdirler. Soňra olar adamyň öz teniniň öýjükleri bilen täsirleşýär. Ýöne bejergide emeli deri örtülensoň, saramak maslahat berilmeýär.

 

Döwlet gullugy akademiýasynda «Döwlet dolandyryşy» boýunça okuw geçirilýär