TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Sanjym bolana 100 dollar

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden ýurtda koronawirus ýokanjyna garşy sanjym edilmegi çaltlandyrmak isleýändigini mälim etdi. Ol ştatlaryň hem-de ýerli dolandyryş edaralaryň ýolbaşçylaryndan täze sanjym boljak her bir amerikaly üçin 100 dollar höweslendiriji baýrak bermäge çagyrdy.

ABŞ-nyň Hazyna ministrliginden berlen maglumata görä, mart aýynda koronawirus ýokanjy garşy göreşmek maksady bilen1.9 trillion dollar maliýe serişdelerini gönükdirmek, şol serişdelerden koronawirus pandemiýasynyň ýaramaz täsirleriniň öňüni almak üçin ştatlara 350 milliard dollar bölüp bermek göz öňünde tutulypdy.

Hazyna ministrligi şol maliýe serişdelerinden peýdalanyp, raýatlary sanjym bolmaga höweslendirmegiň maksadalaýyk boljakdygyny belleýär. Prezident Baýden sanjym bolanlaryň sanyny artdyrmak maksady bilen täze sanjym boljak raýatlara 100 dollar bermegi tabşyrdy.

Şol bir wagtda ABŞ-nyň tehnologiýa ägirtleri “Google” we “Facebook” kompaniýalary öz işgärlerinden iş ýerlerine gaýdyp gelmekleri üçin sanjym edilmegini islediler.

 

Tokio-2020: 2 gezek Olimpiýa çempiony boldy

 

Ýene-de okaň

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

THY: Aşgabat şäherine adaty gatnawlar başlaýar

Baş Redaktor

Ahalda döwrebap hassahana açyldy

Teswirle