TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Şamuhammet Durdylyýewe täze wezipä berildi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezindäki binalaryň we desgalaryň gurluşyklary bilen tanyşdy we şol ýerde Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Şamuhammet Durdylyýew Ahal welaýatynyň täze döwrebap edara ediş merkeziniň şäheriniň häkimi wezipesine bellendi.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Ahal welaýatynyň täze döwrebap edara ediş merkeziniň şäheriniň häkimligi döredildi.

Şamuhammet Durdylyýewiň gurluşyk we şäher dolandyryşy boýunça uly tejribesi bar. Hünär boýunça gurluşyk inženeri bolmak bilen, gurluşyk ulgamyna degişli dürli wezipelerde işledi. Ol Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary we Aşgabat şäheriniň häkimi ýaly wezipeleri alyp bardy. 2021-nji ýylyň iýulynda “Aşgabat-siti” gurluşyk kärhanalarynyň direksiýasynyň ýolbaşçysy wezipesine bellenipdi.

 

Türkmenistanyň raýatynyň biometrik pasporty barada…

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle