JEMGYÝET

Şäherara awtobus gatnawlarynyň petekleri onlaýn satylyp başlandy

Ýurdumyzda şäherara awtobus gatnawlary üçin petekleri «Awtomobil ulag hyzmatlary» AGPJ tarapyndan onlaýn satylmagy “Android”goşundysy arkaly täzeden ýola goýuldy. Bu barada “auh.com.tm” internet saýtynda bellenilip geçilýär.

Hödürlenen elektron meýdançalara ugraljak hem-de barylmaly nokady girizmeli, senäni hem-de petegiň görnüşini — ulular ýa-da çagalar üçin petegi saýlamaly.

Petegi satyn almazdan öň, awtobusa münmegiň düzgünleri, zerur resminamalar bilen tanyşmagy teklip edýär.

Hususan-da, düzgünlerde aýdylyşy ýaly, ýolagçy petegini satyn almazdan ozal, ýaşaýan ýeriňdäki saglyk öýünden COVID-19 esasynda saglyk kepilnamasyny, şeýle hem Aşgabadyň we welaýatlaryň häkimlikleri tarapyndan döredilen ýörite iş topary tarapyndan berlen rugsatnama almaly. Yzyna gaýdylanda güwänama talap edilmeýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 44-35-35, 44-35-31, 44-35-32, 44-35-33, 082.

 

 

Boş iş orunlary boýunça bildiriş

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady

Türkiýäniň Prezidentine Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” ady berildi