TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Sagdynlyk – ruhy baýlyk

Halkymyzyň pähimli aýtgylarynda nygtalyşy ýaly, bagtly bolmagyň on şertiniň dokuzysy saglyk bilen baglydyr. Ynsanyň saglygy onuň iň gymmatly baýlygy bolmak bilen, ol döwletiň hem-de jemgyýetiň ösüşine täsir edýän ençeme görkezijileri özünde jemleýär. Dünýä tejribesiniň görkezişi ýaly, ilatyň jan saglygy, ilkinji nobatda, ýurtda alnyp barylýan ykdysady syýasata öz täsirini ýetirýär, adam maýasy ykdysadyýetiň ähli ulgamlaryny herekete getirmekde, öşüşi çaltlandyrmaga ýardam berýän innowasion tehnologiýalary dolandyrmakda we netijede, durnukly ykdysady, durmuş ýagdaýlaryny emele getirmekde aýratyn hyzmaty ýerine ýetirýär.

Biziň ýurdumyz Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy, BMG-niň Çagalar gaznasy, llat gaznasy we beýleki ýöriteleşdirilen düzümler saglyk ulgamynda ýakyn hyzmatdaşlykdadyr. Ýurdumyz olaryň saglygy goraýyş, ilat we ösüş ugrundaky umumy strategiýalaryny goldap, bilelikdäki taslamalarydyr maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirýär.

Mälim bolşy ýaly,  “Saglyk” Döwlet maksatnamasynda göz öňünde tutulýan esasy wezipeleriň biri — saglygy goraýyş edaralarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak.  Munuň bilen baglanyşyklylykda ýurdumyzyň paýtagtynda we onuň welaýatlarynda  Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezleri, “Ene mähri” merkezleri, Anyklaýyş merkezleri, Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkezleri hem-de beýleki ýöriteleşdirilen häzirki zaman saglygy goraýyş edaralary döredildi. Oba we şäherçe hassahanalary, oba lukmançylyk gatnap bejergi alyş edaralary, feldşer-akuşer nokatlary ilata ilkinji lukmançylyk hyzmatlaryny edýän oba saglyk merkezlerine we saglyk öýlerine öwrüldi.

Çynar Pudakowa, 

S.A.Nyýazow adyndaky

Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyby.

 

Messi toparyna 700 million ýewro girdeji gazandyrdy

Ýene-de okaň

Arkadag şäheri – beýik taslamalaryň çäginde

Welosiped ─ bu hereketiň nyşany

Ata Watan Eserleri

Sanly ulgamyň giň mümkinçilikleri

Teswirle