MEDENIÝET

Şa zenanyň bilezikleri auksiona çykarylar

“Christie” auksion öýi, Lýudowik XVI aýaly şa zenany Mariýa Antuannette degişli bolan iki sany göwher bilezigi Ženewada satuwa çykarar.

Auksion 9-njy noýabrda geçiriler. Şaý-sepleriň takmynan bahasy üç million ýedi ýüz müň ýewro barabardyr, ýöne auksionyň netijesinde başlangyç mukdaryň birnäçe esse köp bolmagyna garaşylýar. Bilezikleriň her biri bir monjuga birleşdirilip bilinjek üç hatar göwher bilen bezelendir.

“Christie” auksion öýüniň hünärmeni Mari-Sesile Sisamolo: “Bärde diňe bir göwher bilezikleriň ajaýyp bolmagy däl, eýsem Mariýa Antuannetteniň özi bu bilezikleri bilegine dakmagy esasy orny eýeleýär.” diýip beýan edýär.

Mariýa Antuannetteniň bilezikleri 1776-njy ýylda Pariždäki zergär Çarlz Ogýust Býemeriň 250 müň liwr sargyt edipdir. XVIII asyrda bu mukdar gaty köp diýip hasaplanylýardy.

 

https://www.atavatan-turkmenistan.com/turkmen-instituty-ondebaryjy-uniwersitetlerin-sanawynda/

Ýene-de okaň

“Gorkut ata” atly halkara kinofestiwaly noýabr aýynda geçiriler

“Owaz”- durşy bilen aýdym-saz    

Ata Watan Eserleri

“Aşgabat” we “Ýaşlyk” teleýaýlymlaryna täze ýolbaşçylar bellenildi

Hytaýda Türkmenistanyň medeniýet ýylynyň açylyş dabarasy geçirilýär

Türkmen döredijilik topary Türkiýede iş saparynda

Dünýäniň iň gymmat toýy: Biber 10 million dollar gazandy