TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Russiýadan Türkmenistana dostluk goldawy

Russiýa Federasiýasynyň Hökümeti Türkmenistana iki ýurduň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynyň nyşany hökmünde lukmançylyk maksatly serişdelerden ybarat bolan ynsanperwer kömegini iberdi.

Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” saýty Russiýanyň Raýat goranyş, adatdan daşary ýagdaýlar we tebigy betbagtçylyklaryň netijelerini ýok etmek ministrliginiň resmi internet saýtyna salgylanyp habar berýär.

Rus ministrliginiň resmi saýtynda bu barada şeýle diýilýär:

Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň tabşyrygy esasynda Russiýanyň MÇS edarasy Türkmenistana ynsanperwer kömegini amala aşyrdy.

1-nji aprelde Russiýanyň MÇS edarasynyň “Il-76” uçary bilen Aşgabat şäherine 12 tonnadan ybarat bolan ynsanperwer ýüki getirildi. Ynsanperwer ýüküniň düzüminde dermanlyk serişdeleri, gorag egin-eşikleriniň toplumy, agyz-burun örtükleri we lukmançylyk enjamlary bar.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň hem tabşyrygy esasynda türkmen tarapy Russiýa Federasiýasyna ynsanperwer kömegini iberdi. Türkmen kärhanalarynda öndürilen harytlardan ybarat ynsanperwer kömegi dostlugyň we hoşniýetliligiň nyşany hökmünde Russiýanyň Astrahan sebitine iberildi.

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Täjigistan: diplomatik gatnaşyklara 30 ýyl doldy

Maulen Aşimbaýew Senatyň başlygy wezipesine saýlandy

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle