Russiýanyň uniwersitetlerine ýüz tutmagyň möhleti uzadyldy

Russiýa Federasiýasynyň ýokary okuw mekdeplerine ýüz tutmak we resminamalary elektron görnüşde tabşyrmagyň möhleti 2021-nji ýylyň 25-nji noýabryna çenli uzadyldy. Türkmenistanyň hem-de GDA-nyň beýleki ýurtlarynyň raýatlary bu mümkinçilikden peýdalanyp bilýär. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi web sahypasynda bellenilip geçilýär.

“Rossotrudniçestwo” federal agentligi Türkmenistanyň hem-de GDA-nyň beýleki ýurtlarynyň raýatlaryna uniwersitetleriň mugt bölümlerine girmek üçin resminamalary tabşyrmagyň möhletini uzaltdy.

Umuman, 2022/2023-nji ýyllar üçin Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň kwotasynyň çäklerinde rus uniwersitetlerde okamak üçin ýüz tutmagyň möhleti 2021-nji ýylyň 25-nji noýabrynda çenli dowam edýär.

Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde okuwa kabul edilmäge isleg bildirýänler https://education-in-russia.com internet saýty arkaly ýüz tutup biler.

Ozal hem habar berlişine görä, ýokary okwu mekdeplerine girmek isleýänleri saýlamak işi 2 tapgyrda amala aşyrylýar. Birinji tapgyrda agentligiň daşary ýurtlardaky wekilhanasy we Russiýanyň diplomatik wekilhanasy tarapyndan amala aşyrylýar. Ikinji tapgyrda bolsa, rus bilim edarasy saýlama tapgyryny geçirýär.

GDA döwletleri üçin 23 müňe golaý kwota berlipdir.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistandan 36 müň talyp Russiýanyň ýokary okwu mekdeplerinde bilim alýar.

 

Dünýäde tokaýlar täzeden dikeldilerÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar