TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Russiýanyň uniwersitetlerine ýüz tutmagyň möhleti uzadyldy

Russiýa Federasiýasynyň ýokary okuw mekdeplerine ýüz tutmak we resminamalary elektron görnüşde tabşyrmagyň möhleti 2021-nji ýylyň 25-nji noýabryna çenli uzadyldy. Türkmenistanyň hem-de GDA-nyň beýleki ýurtlarynyň raýatlary bu mümkinçilikden peýdalanyp bilýär. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi web sahypasynda bellenilip geçilýär.

“Rossotrudniçestwo” federal agentligi Türkmenistanyň hem-de GDA-nyň beýleki ýurtlarynyň raýatlaryna uniwersitetleriň mugt bölümlerine girmek üçin resminamalary tabşyrmagyň möhletini uzaltdy.

Umuman, 2022/2023-nji ýyllar üçin Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň kwotasynyň çäklerinde rus uniwersitetlerde okamak üçin ýüz tutmagyň möhleti 2021-nji ýylyň 25-nji noýabrynda çenli dowam edýär.

Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde okuwa kabul edilmäge isleg bildirýänler https://education-in-russia.com internet saýty arkaly ýüz tutup biler.

Ozal hem habar berlişine görä, ýokary okwu mekdeplerine girmek isleýänleri saýlamak işi 2 tapgyrda amala aşyrylýar. Birinji tapgyrda agentligiň daşary ýurtlardaky wekilhanasy we Russiýanyň diplomatik wekilhanasy tarapyndan amala aşyrylýar. Ikinji tapgyrda bolsa, rus bilim edarasy saýlama tapgyryny geçirýär.

GDA döwletleri üçin 23 müňe golaý kwota berlipdir.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistandan 36 müň talyp Russiýanyň ýokary okwu mekdeplerinde bilim alýar.

 

Dünýäde tokaýlar täzeden dikeldiler

Ýene-de okaň

Ýaş ekologlaryň halkara bäsleşigi

Türkmenistanda biologiýa dersi boýunça halkara internet olimpiadasy geçirildi

Türkmenistan – Russiýa: bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk

Teswirle