TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Russiýanyň dördünji sanjymy hem taýýar

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin ýakyn wagtda koronawirusa garşy dördünji sanjymyň ulanylyşa başlanjakdygyny habar berdi.

Ol öz çykyşynda: «Biz tizlik bilen koronawirusa garşy üç sany täsirli sanjymy taýýarladyk. Dördünji sanjym ýakyn wagtda goýberiler» diýip, habar berdi.

Putin öz sözleriniň üstüni ýetirmek bilen, Russiýanyň pandemiýa garşy göreşde daşary döwletler bilen hyzmatdaşlyk edýänine buýsanýandygyny mälim etdi. Öň Russiýada «Sputnik V» sanjymy hasaba alynypdy. Soňra «EpiWakKorona» we «KowiWak» sanjymlary işläp çykaryldy.

6-njy maýda «Sputnik Laýt» sanjymy hasaba alyndy. Onuň netijeliligi 79,4 göterime deňdir.

Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirile mejlisinde hem nygtalyşy ýaly, Russiýada işlenip taýýarlanan waksinalaryň birnäçesi Türkmenistanda hem bellige alyndy.

 

Ynanç hatyny tassyklatmak barada maglumat

 

 

Ýene-de okaň

Tranzit Wizasy üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy

Baş Redaktor

Niderlandlar syýahatçylar üçin gapylaryny doly açdy

Özbegistan 7 million syýahatçy kabul etmekçi

Teswirle