DÜNÝÄ

Russiýada täze baýramçylyk peýda boldy

Russiýanyň Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin ýurtda täze baýramçylygyň döredilmegi baradaky başlangyjy goldady we her ýylyň oktýabr aýynyň üçünji ýekşenbesinde “Kakalar gününiň” bellenmegi baradaky kararnama gol çekdi.

Ýurduň Prezidentiniň gol çeken resminasynda “Maşgala institutyny berkitmek we kakanyň çagalary terbiýelemekde ähmiýetini ýokarlandyrmak üçin men “Kakalar gününi” bellemek we oktýabr aýynyň üçünji ýekşenbesinde bellemek kararyna gelýärin” diýlip bellenilýär.

Russiýanyň Zähmet we durmuş üpjünçiligi ministrligi iýul aýynda ýurtda “Kakalar gününi” bellemek barada köpçülikleýin pikir soraşma geçirdi. Şol pikir soraşmanyň netijeleri Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putine iberildi.

 

Sukerbergiň ýitgisi 7 milliard dollar

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti ÝUNESKO-nyň Bütindünýä miras komitetiniň 46-njy mejlisine gatnaşýar

TOPH gaz geçirijisi ugry boýunça demir ýoly gurlar

Ata Watan Eserleri

“Hazar deňzi-Garadeňiz”: dörttaraplaýyn hökümetara ylalaşygyna gol çekmek meýilleşdirilýär

Türkmenistan gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürýär

Özbegistan we Gyrgyzystan söwda möçberini 2 milliard dollara ýetirer

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär