Russiýa Türkiýä uçar gatnawlaryny dikeldýär

Russiýanyň wise-premýeri Tatýana Golikowa 22-nji iýundan Russiýadan Türkiýä amala aşyrylýan uçar gatnawlarynyň gaýtadan başlajakdygyny habar berdi. Russiýadan degişli toparyň Türkiýede geçiren barlag işlerinden soňra bu ugurda degişli çözgüt kabul edildi.

Türkiýede soňky döwürde koronawirus ýokanjyna garşy sanjym edilmegiň depgininiň güýçlendirilmegi, hyzmat we myhmanhana işgärleriniň sanjym edilmegi uçar gatnawlarynyň ýola goýulmagyna mümkinçilik berdi.

Şu ýylyň aprel aýynyň ortalarynda Russiýa Türkiýede koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly ýagdaýyň çylşyrymlaşmagy bilen uçar gatnawlaryny togtadypdy. Maý aýynyň ahyrynda bolsa uçar gatnawlarynyň togtadylmagynyň möhleti 21-nji iýuna çenli uzadylypdy.

Şeýle hem Russiýa Federasiýasy ýene-de birnäçe ugurlar boýunça halkara gatnawlaryny ýola goýmagy meýilleşdirdi. Russiýa Türkiýe bilen bir hatarda ABŞ, Bolgariýa, Belgiýa, Italiýa, Kipr, Demirgazyk Makedoniýa, Iordaniýa we Irlandiýa bilen gatnawlary täzeden ýola goýmagy maksat edindi. Bu gatnawlar 28-nji iýunda ýola goýlar.

Mälim bolşy ýaly, Russiýa 10-njy iýundan başlap Awstriýa, Wengriýa, Liwan, Lýuksemburg, Marokko, Horwatiýa ýaly döwletlere hem uçar gatnawyny ýola goýupdy.

 

Gaýtadan işlenilýän kagyz bazary ösdüriler

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar