TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Premýer ministr öýlenýär

Beýik Britaniýanyň premýer ministri Boris Jonson 2022-nji ýylyň 30-njy iýulynda öýlener.  Toý çakylyklary jübütleriň ähli garyndaşlaryna paýlanýar.

«The Sun» gazetiniň habaryna görä, toýuň boljak ýeri gizlin saklanýar.

Jonson we Saýmonds 2020-nji ýylyň fewral aýynda nikadan geçipdirler. 56 ýaşly giýew we 33 gelinlik häzir Dauning streetde bile ýaşap gelýärler. Olaryň Uilfred Lori Nikolas atly çagasy bar.

Saýmonds syýasatçynyň üçünji aýalydyr. Jonsonyň öňki aýaly Marina Uilerden  dört çagasy bar. Är-aýal 25 ýyl bile ýaşap, 2018-nji ýylda aýrylyşmak kararyna gelipdirler.

 

Hyzmatdaşlyga täze saýtlar goşulýar: www.br.com.tm we www.iirmfa.edu.tm

 

 

Ýene-de okaň

Halk Maslahatynyň Başlygynyň Koreýa Respublikasynyň resmi sapary

Türkmenistanyň daşary işler ministri Türkiýede saparda bolar

Serhetabat we Oguzhan etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Teswirle