25/01/2021 21:49
Home PEÝDALY MASLAHAT Iki gezek salgyt salynmagy aradan aýyrmak hakyndaky halkara Ylalaşyklar

Iki gezek salgyt salynmagy aradan aýyrmak hakyndaky halkara Ylalaşyklar

Türkmenistan tarapyndan gol çekilen we hereket edýän Iki gezek salgyt salynmagy aradan aýyrmak hakyndaky halkara Ylalaşyklaryň (Konwensiýalaryň) sanawyny Size ýetirýäris. Siz aşakda ady ýazylan ýurtlar boýunça degişli resminamanyň ady ýazylan ýeriň üstüne basyp PDF formatynda Iki gezek salgyt salynmagy aradan aýyrmak hakyndaky halkara Ylalaşyklary alyp bilersiňiz. Bellemeli zat, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  döredijilik topary tarapyndan bu  ylalaşyklar Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň resmi saýtyndan 2021-nji ýylyň 3-nji Ýanwarynda alyndy we şeýle Ylalaşyklarda wagtyň geçmegi bilen üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň bolup biljekdigini ýatda saklaýlyň!

Siz habarlar saýtymyza girilen dessine Size bildiriş gelmegini isleýän bolsaňyz onda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýtynyň ýakynda hyzmata giren Android ulgamynda işleýän Applikasyýasyny şu ýere basyp ýa-da aşakdaky suratyň üstine basyp öz telefonyňyza ýükläp alyň! Eger Siz bu habary kompýuteriň üsti bilen okaýan bolsaňyz, el telefonyňyzyň Google Plaý dükanyndan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp biziň Applikasyýamyzy indirip mugt alyp bilersiňiz!

Fransiýa Respublikasy

Протокол к Соглашении (Туркменистан (СССР)-Франция).pdf

Соглашение Туркменистан (СССР)-Франция (рус)

Okap bilersiňiz  Bir gahryman 4 milliard dollar

 

Amerikanyň Birleşen Ştatlary

Туркменистан (СССР)-США (рус-анг)

 

Belgiýa Patyşalygy

Туркменистан (СССР)-Бельгия (рус)

 

Päkistan Yslam Respublikasy

Протокол к Конвенции (Туркменистан-Пакистан)

Конвенция Туркменистан-Пакистан (ткм-рус)

 

Türkiýe Respublikasy

Протокол к Соглашении (Туркменистан-Турция)

Соглашение Туркменистан-Турция (ткм-анг-рус)

Hormatly okyjylarymyz,

Aşakdaky ýurtlar boýunça Türkmenistanyň tarap bolup durýan Iki gezek salgyt salynmagy aradan aýyrmak hakyndaky halkara Ylalaşyklary iň gysga wagtda saýtymyza ýerleşdireris!

Eýran Yslam Respublikasy

Okap bilersiňiz  100 ýaşly zenanyň 25-nji doglan güni

Özbegistan Respublikasy

Slowakiýa Respublikasy

Hindistan Respublikasy

Gazagystan Respublikasy

Ermenistan Respublikasy

Gruziýa

Russiýa Federasiýasy

Ukraina

Birleşen Arap Emirlikleri

Belarus Respublikasy

Täjigistan Respublikasy

Rumyniýa

Malaýziýa

Hytaý Halk Respublikasy

Bahreýn Patyşalygy

Estoniýa Respublikasy

Latwiýa Respublikasy

Şweýsariýa Konfederasiýasy

Moldowa Respublikasy

Horwatiýa Respublikasy

Koreýa Respublikasy

Awstriýa Respublikasy

Finlýandiýa Respublikasy

Çehiýa Respublikasy

Saud Arabystany Patyşalygy

Wengriýa

Beýik Britaniýa Patyşalygy

Germaniýa Federatiw Respublikasy

Gyrgyz Respublikasy

Azerbaýjan Respublikasy

Singapur Respublikasy

Ýakymly ýatlama: Žurnalymyz BMG Resmi Twitter hasabynda

Türkiýede bilim almak üçin – “Atavatan Danışmanlık LTD”

Makul Sözlük: Akylly Sözlük

Mälim bolşy ýaly ýaňy ýakynda saýtymyz tarapyndan taýýarlanylan Türkmen dilinde “gepleýän” ilkinji Türkmençe-Iňlisçe sözlük –Makul Sözlük hyzmata girdi. Siz täze sözlük bilen tanyşmak üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Okap bilersiňiz  Üstünlige ýetmek üçin...

Internet ulgamynda www.makulsozluk.com domaini bilen hereket edýän sanly we sesli Akylly sözlük taslamasy bilen tanşyň!

Okap bilersiňiz  ŞHG-niň çäklerinde söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdüriler

IŇ TÄZE HABARLAR

Lempardyň tälimçiligi tamamlandy

Angliýanyň “Çelsi” toparynyň baş tälimçisi Frenk Lempard wezipesinden boşadyldy. Bu barada toparyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.
Okap bilersiňiz  Üstünlige ýetmek üçin...
Bu toparyň düzüminde oýnap, ençeme kuboklary gazanan 42...

Bilim-ösüşiň çeşmesi

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň bilim ulgamy döwrüň talaplaryna laýyklykda yzygiderli kämilleşdirilýär. Şeýle-de bu pudagyň binýatlyk esaslaryny pugtalandyrmak ugrunda giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýurdyň...

Döwlet muzeýinde sergi geçiriler

Türkmenistanda bellenilýän şanly senelere Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi hem öz goşandyny goşýar. Muzeý 27-nji ýanwarda belleniljek Watan goragçylarynyň güni mynasybetli «Watan goragy mukaddesdir»...

Türkmenistanly talyplara Hindistandan teklip

Türkmenistanly talyplara Hindistanda hereket edýän bilim maksatnamalarynyň ikisi boýunça okamak teklip edilýär. Olar Hindi tehniki  we ykdysady hyzmatdaşlygy (ITEC) we Hindi medeni geňeşiniň (ICCR) maksatnamalarydyr. Bular...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistan bilen Azerbaýjan Hazarda bilelikde energiýa serişdelerini çykarar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliyewiň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň döwlet habarlar gullugy habar berýär. Bu möhüm...

Noýeriň rekordy

Germaniýanyň “Bawariýa” futbol toparynyň dünýä belli derwezebany Manuel Noýer, golsyz geçiren oýunlarynyň sany bilen meşhur derwezeçi Oliwer Kany geçip, “Bundesliga” çempionatynyň rekordyny täzelemegi başardy. ...

Üstünlikli adamlaryň 7 ýörelgesi

Güýçli, üstünlikli  adamlar, başgalaryň kölegesinde galmaýan adamlardyr.  Başlan işleri üstünlikli tamamlanar, karýeralary kämildir we gazanan üstünlikleri jedelsiz.  Bu diňe bir wezipeli adamlar hakda däl,...

“Galaxy Note” telefonunyň önümçiligini bes etmekçi

Günorta Koreýanyň meşhur “Samsung” kompaniýasy her ýyl özüniň täze tehnologiýalary bilen adamlary begendirip durýar. Her täze ýylyň başynda kompaniýa täze “Galaxy S” görnüşini hödürleýär,...