TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasyda täze iş orunlary

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy aşakdaky wezipelere hünärli we talabalaýyk dalaşgärleri işe çagyrýar

Gyýanlyda işlemek üçin hünärmen (hukukçy).

Ähli dalaşgärler özleri barada doly maglumatlary we aşakdaky bentlere degişli resminamalary bermelidir:

  1. Bilimi: hukuk ugrundan ýokary bilimli.
  2. Iş tejribesi: degişli ugurda 3 — 5 ýyl iş tejribeli.
  3. Dili: iňlis, türkmen we rus dillerini erkin bilmeli.
  4. Endikleri we başarnyklary: MS Office programmasynda işläp bilmeli.

Resmi kagyzlary «PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasyndan alyp bolar. Salgymyz: Aşgabat şäheri, 744027, Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýy (blok-B).

Doldurylan sowalnamalary familiýaňyzy, adyňyzy görkezip, bildirişiň çap edilen gününden başlap, 1 hepdeden gijä galman, «PÇ(T)SB» kompaniýasyna tabşyrmagyňyzy ýa-da recruitment.tm@petronas.com.my elektron salgysyna ibermegiňizi haýyş edýäris.

Diňe talaplara laýyk bolan dalaşgärler söhbetdeşlige çagyrylar.

Syýasatşynaslaryň we žurnalistlerıň gatnaşmagynda media-forum

 

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan Täjigistanda mekdep gurar

Türkmenistanyň Özbegistandaky ilçihanasynyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaýyny gurmak boýunça bäsleşik

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi bäsleşigiň möhletini uzaldýar

Teswirle