TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasyda täze iş orunlary

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy aşakdaky wezipelere hünärli we talabalaýyk dalaşgärleri işe çagyrýar

Gyýanlyda işlemek üçin hünärmen (hukukçy).

Ähli dalaşgärler özleri barada doly maglumatlary we aşakdaky bentlere degişli resminamalary bermelidir:

  1. Bilimi: hukuk ugrundan ýokary bilimli.
  2. Iş tejribesi: degişli ugurda 3 — 5 ýyl iş tejribeli.
  3. Dili: iňlis, türkmen we rus dillerini erkin bilmeli.
  4. Endikleri we başarnyklary: MS Office programmasynda işläp bilmeli.

Resmi kagyzlary «PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasyndan alyp bolar. Salgymyz: Aşgabat şäheri, 744027, Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýy (blok-B).

Doldurylan sowalnamalary familiýaňyzy, adyňyzy görkezip, bildirişiň çap edilen gününden başlap, 1 hepdeden gijä galman, «PÇ(T)SB» kompaniýasyna tabşyrmagyňyzy ýa-da recruitment.tm@petronas.com.my elektron salgysyna ibermegiňizi haýyş edýäris.

Diňe talaplara laýyk bolan dalaşgärler söhbetdeşlige çagyrylar.

Syýasatşynaslaryň we žurnalistlerıň gatnaşmagynda media-forum

 

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Içeri işler Ministrliginiň Instituty:Okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalarynyň kabul edilip başlanandy

Bäsleşik:Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi lot­da gör­ke­zi­len ha­ryt­la­ry sa­tyn al­mak bo­ýun­ça

«EKSPO — 2025» üçin bäsleşik

Teswirle