BIZNES

Pekin – milliarderleriň paýtagty

Dünýäde iň köp milliarder Pekin şäherinde ýaşaýar. Hytaýyň paýtagty Pekin şäheri bu görkeziji bilen ilkinji gezek ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinden öňe saýlandy. Nýu-Ýork şäheri soňky 7 ýylyň dowamynda sanawyň kerwenbaşysydy. Bu babatda “Forbes” žurnalynyň çap eden dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawy subutnama bolup durýar.

“TikTok” goşundynyň esaslandyryjy Çžin Imin Pekiniň iň baý adamlarynyň sanawynda birinji orundadyr. Onuň baýlygy 2 esse ýokarlanyp, 35,6 milliard dollara deň boldy.

Pekiniň milliarderleriniň sany 100-e ýetdi. Ikinji orundaky Nýu-Ýorkuň milliarderleriniň sany bolsa 99-dyr. Ýöne muňa garamazdan, Nýu-Ýorkuň milliarderleriniň baýlygynyň jemi Pekiniň milliarderleriniň baýlygynyň jeminden 80 milliard dollar möçberinde köpdür.

Sanawdaky 3-nji we 4-nji orunlary degişlilikde Gonkong (80) hem-de Moskwa (79) şäherleri eýeleýär.

Şeýle hem bu sanawdaky ilkinji onlukda Hytaýly şäherler agdyklyk edýär. Olaryň arasynda Hindistanyň Mumbaý, Angliýanyň London we ABŞ-nyň San-Fransisko şäherleir hem bar. Hytaýyň Pekin şäherinden başga-da, Şanhaý, Hançžou, Şençžen ýaly şäherleri hem bar.

 

Iň ýaşuly pianinoçynyň konserti

Ýene-de okaň

Angliýanyň ilkinji milliarder sazandasy boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmen halysynyň baýramyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda öndürilýän önümler «TIBCO-2024» sergisinde görkezilýär

Aşgabatda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işine başlady

Russiýa bilen Merkezi Aziýanyň haryt dolanyşygy 44 milliard dollara deň boldy

Ata Watan Eserleri

USAID 13-nji Merkezi Aziýa söwda forumyny geçirýär