PEÝDALY MASLAHAT

Pasport resmileşdirmek üçin gerekli resminamalar

Pasport resmileşdirmek üçin Türkmenistanyň raýatlaryndan talap edilýän resminamalar:

16 ýaşa ýetip ilkinji gezek pasport alýan raýatlar üçin:

 • Dogluş hakynda şahadatnama.
 • Ene-atasynyň ýa-da ýeke-täk enesiniň, atasynyň pasporty we nusgasy.
 • Hususy jaýda ýaşaýan bolsa öý kitaby.
 • Pasport bermek barada Görnüş-1 belgili arza we ýazga goýmaklyk üçin gelmekligiň salgy ýazmajy (pasport birliginde ýerinde doldurylýar we tassyklanylýar).
 • Döwlete, pudak edaralaryna degişli jaýlarda ýaşaýan bolsa öý dolandyryş edaralarynda, oba ýerlerinde geňeşliklerde Görnüş-1 belgili arza doldurylyp tassyklanýar we ýazga goýmak üçin ýazgy ýazmajy Görnüş-16 we gelmekligiň salgy ýazmajy doldurylýar.
 • Harby hasaba alnandygy barada şahadatnamasy (oglanlar üçin).
 • Ýazga goýmak üçin döwlet pajy 30 manat.
 • Pasport üçin töleg 25 manat (tölegler pasport birliklerinde terminalda tölenip bilner).
 • 35х45 mm. 2 sany surat.

Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen we Türkmenistanyň raýatlygynda dikeldilen raýatlar üçin:

 • Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilendigi ýa-da Türkmenistanyň raýatlygynda dikeldilendigi baradaky kepilnamasy.
 • Pasport bermek barada Görnüş-1 belgili arza.
 • Ýazga goýmaklyk üçin gelmekligiň salgy ýazmajy.
 • Hususy jaýda ýaşaýan bolsa öý kitaby.
 • Döwlete, pudak edaralaryna degişli jaýlar bolsa ýazgy ýazmajy Görnüş-16.
 • Pasport üçin töleg 25 manat. Eger-de öň ýazgyda durmadyk bolsa döwlet pajy 30 manat.
 • 35х45 mm. 2 sany surat.

Ýitirilen (ogurlanan, ýanan) pasportlaryň ýerine täze pasport bermek üçin:

 • Pasportyň ýitirilendigi (ogurlanandygy, ýanandygy) barada ýaşaýan ýeri boýunça polisiýa bölümine arza.
 • Pasport bermek barada Görnüş-1 belgili arza.
 • Ýazga goýmaklyk üçin gelmekligiň salgy ýazmajy.
 • Hususy jaýda ýaşaýan bolsa öý kitaby.
 • Döwlete, pudak edaralaryna degişli jaýlar bolsa ýazgy ýazmajy Görnüş-16.
 • Pasporty ýitirendigi üçin administratiw jogapkärçilik. Duýduryş ýa-da 100 manada çenli jerime.
 • 35х45 mm. 2 sany surat.
 • Nika hakynda şahadatnama, nusgasy bilen.

Bellik: Eger-de raýatlar tarapyndan pasportyň ogurlanandygy barada degişli Polisiýa bölüminden we pasportyň ýanandygy barada ýangyn gullugyndan kepilnama bolan ýagdaýynda raýatlar administratiw jogapkärçilikden boşadylýar.

Pasport ulanmaga ýaramsyz bolan ýagdaýynda:

 • Ulanmaga ýaramsyz pasport.
 • Pasport bermek barada Görnüş-1 belgili arza.
 • Ýazgysyny goýmaklyk üçin gelmekligiň salgy ýazmajy.
 • Hususy jaýda ýaşaýan bolsa öý kitaby.
 • Döwlete, pudak edaralaryna degişli jaýlar bolsa ýazgy ýazmajy Görnüş-16.
 • Pasportyň bilkastlaýyn zaýalanandygy sebäpli ulanmaga ýaramsyz bolandygy üçin administratiw jogapkärçilik. Duýduryş ýa-da 100 manada çenli jerime.
 • 35х45 mm. 2 sany surat.

Familiýasyny, adyny, atasynyň adyny, milletini üýtgedenler ýa-da ýazgylarda nätakyklar ýüze çykarlan halatynda:

 • Öňki pasporty.
 • Pasport bermek barada Görnüş-1 belgili arza.
 • Hususy jaýda ýaşaýan bolsa öý kitaby.
 • Döwlete, pudak edaralaryna degişli jaýlar bolsa ýazgy ýazmajy Görnüş-16 we gelmekligiň salgy ýazmajy.
 • Familiýasyny, adyny, atasynyň adyny üýtgedenligi barada RÝNÝ (ZAGS) bölümleri tarapyndan berlen şahadatnama.
 • Milletini üýtgeden raýatlar üçin häkimligiň karary
 • Pasportdaky ýazgylarda nätakyklar ýüze çykarylan halatynda şol ýagdaýlary tassyklaýan resminama.
 • Pasport üçin töleg 25 manat.
 • 35х45 mm. 2 sany surat.

Çeşme: asuda.gov.tm

Çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige aldyrmak barada maglumat

 

Ýene-de okaň

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynda biometrik pasport nokady açyldy

Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabynda biometrik pasport nokady açyldy

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynda biometrik pasport nokady açyldy

Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakynda Permana gol çekildi

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda 28 sany söwda we hyzmat öýleri gurlar

Ata Watan Eserleri

Amerika aňsatlyk bilen gitmek :Green Card -2025 (Grin Kard) boýunça utujylar haçan belli bolýar?