TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Özbegistanyň Prezidenti Täjigistanda saparda bolar

Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew 10-11-nji iýunda Täjigistanda resmi saparda bolar. Bu barada Özbegistanyň resmi habarlar gullugy habar berýär.

Saparyň çäklerinde birnäçe çäreler göz öňünde tutuldy: ikiçäk gepleşikler, giňeldilen düzümdäki gepleşikler, resminamalara gol çekmek, durmuş maksatly binalaryň onlaýn tertipde ulanmaga berilmegi we beýlekiler.

Iki ýurduň Prezidentleri Duşanbede bilelikdäki medeniýet çäresine gatnaşar hem-de Sogd welaýatyndaky käbir senagat desgalaryny aýlanyp görerler. Sapary dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen 30-dan gowrak resminama gol çekilmegi göz öňünde tutulýar.

Iki ýurduň arasyndaky haryt dolanyşygy geçen ýyl 500 million dollardan gowrak boldy, 200-den gowrak bilelikdäki kärhana döredildi.

Bu sapardan öň, iki ýurduň Premýer-ministrleriniň gatnaşmagynda hökümetara toparyň mejlisi, ylmy-amaly maslahat, özbek filmleriniň güni we beýleki çäreler guraldy.

Şeýle hem saparyň öň ýanynda iki ýurduň işewürler geňeşiniň duşuşygy hem-de ilkinji sebitara forum guralar.

 

Ginnesiň rekordy: 10 çaga dünýä inderdi

 

Ýene-de okaň

Hytaýyň Başlygy Si Szinpin Saud Arabystanyda

Türkmenistan bilen Russiýa 15 resminama gol çekişdi

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Teswirle