TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Öýde saklap bolmaýan, degip bolmaýan pul

Oňa degip bolmaýar, öýde saklap bolmaýar, fiziki taýdan elläp bolmaýar, ýöne henizem alyp bolýar! Ýygnamak ýa-da maýa goýum üçin “NFT” atly düşünje ýygy-ýygydan köpçülikde agzalyp başlanýar. “NFT” adalgasy sanly dünýäde kolleksiýalaryň we sungatyň barlygy hökmünde gysgaça jemlenip bilner.

NFT” adalgasy näme?

“NFT” adalgasynyň kesgitlemesi “Non-Fungible Token” diýip atlandyrylýar. Ol pul, çip ýa-da teňňe ýaly çalşyp bolmaýar emma ol pul hökmünde hem garalmaýar. Suratlar, gadymy zatlar, köne pullar, markalar – bular biziň bilýän nusgawy kolleksiýalarymyzyň käbiri bolup durýar. “NFT” bolsa kriptografiki kolleksiýasynyň bir görnüşi hökmünde kesgitlenip bilner. Sanly ulgamda bolsa “NFT” adalgasy islendik zat bolup biler. Meselem: wideo, selfi, sanly oýun kartasy, mp4, jpeg, sanly grafika. “NFT” adalgasy ýene-de bir meselem üsti bilen köpçülige düşündirip  bolar. Meselem diýeliň sanly surat eserini satyn aldyňyz, aslynda siziň alan zadyňyz şol sungat surat däl, ýagny ol sanly sungat suratyň döredijisi tarapyndan gol çekilen we kodlanan sanly şahadatnama bolup durýar. Siz bolsa ol sanly şahadatnamaňyzy özüňiziň sanly gapjygyňyzda saklap bilýärsiňiz. “NFT” kodlanan sanly şahadatnamyňyza geçirilen sanly önümi hiç hili ýagdaýda göçürip almak mümkinçiligini bermeýär. Umuman “NFT” kodlanan sanly şahadatnamasynyň bahasy millionlarça baha durýar. Meşhurlar, tanymal adamlar “NFT” -e öwürmek arkaly sanly önümleri satyp bilerler.

NFT”-iň ilkinji taslamasy

“NFT” -iň ilkinji mysallaryndan biri “CryptoPunks” atly taslama boldy. “CryptoPunks” taslamasy 10 müň birlik çäkli pes çözgütli sanly suratlar öndürdi. Kompaniýa şu güne çenli takmynan 110 million dollar girdeji gazandy.

 

GDA-nyň Ykdysady Geňeşinde 12 resminama tassyklandy

 

 

Ýene-de okaň

Biržada nebit önümleri uly isleg bildirilýär

Türkmenistanyň Astrahandaky logistika merkezi Merkezi Aziýanyň Russiýa deňiz çykalgasy bolar

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjan Rumyniýa tebigy gaz iberer

Ata Watan Eserleri

Teswirle