TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Omikron” howa gatnawlaryna hem täsir edýär

Koronawirus ýokanjynyň täze “omikron” görnüşi howa gatnawlaryna hem özüniň ýaramaz täsirini ýetirýär. ABŞ-nyň “FlightAware” uçar gatnawlarynyň maglumat merkeziniň habayrna görä, soňky birnäçe günde dünýäde jemi 6 müňden gowrak uçar gatnawlary ýatyryldy.

Maglumata görä, gatnawlaryň ýatyrylmagynyň esasy sebäbi “omikron” görnüşiniň halkara howa gatnawlarynyň işgärlerine täsir etmeginiň öňüni almak maksady bilen geçirilýär.

ABŞ-da soňky 2 günüň dowamynda ortaça koronawirus wakalarynyň sany 200 müňe golaýlady. Angliýada bolsa 119 müňden gowrak koronawirus wakalary hasbaa alyndy. Ýewropa ýurtlarynyň ýene-de köp sanlysynda wakalar yzygiderli artýar.

Germaniýada hem koronawirusyň täze “omikron” görnüşi bilen aradan çykan ilkinji waka hasaba alyndy. Aradan çykan hassanyň 60-79 ýaş aralygyndaky raýat bolandygy we ýurtda 3 müňden gowrak “omikron” bilen kesellän hassalaryň hasaba alnandygy bellenildi.

 

Pandemiýa döwründe iň köp girdeji gazanan film

Ýene-de okaň

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

“Green Card” (Grin Kard) boýunça resminamalar kabul edilip başlandymy?

Baş Redaktor

Dünýäde 150 million dozadan gowrak “Sputnik V” sanjymy ulanyldy

Teswirle