BILIM

Nobel hepdeligi: fizika boýunça Nobel baýragynyň ýeňijileri belli boldy

Dünýäniň ylmy jemgyýetçiliginiň iň ýokary hem-de abraýly sylaglarynyň biri bolan Nobel baýragynyň ýeňijileri yglan edilýär. Lukmançylyk ugrundan soňra fizika boýunça Nobel baýragyna mynasyp bolan alymlar belli boldy. Bu baýraga Sýukuro Manabe, Klaus Hasselman hem-de Jorjo Parizi mynasyp boldy.

Fizika boýunça Nobel baýragy Sýukuro Manabe we Klaus Hasselman Ýeriň klimatynyň fiziki modelirlenmegi hem-de ählumumy maýylgan babatda ygtybarly çaklamalar üçin, Jorjo PArizi bolsa atomlardan planetalara çenli fiziki ulgamlarda näsazlyklaryň we üýtgemeleriň nähili täsir edýändigini anyklandygy üçin berildi.

Geçen ýyl bu baýraga Rojer Penrouz, Raýnhard Gensel we Andrea Gez mynasyp bolupdy.

Nobel baýragyna maynasyp bolan ýeňijileriň sylaglary 10-njy dekabrda Alfred Nobeliň aradan çykan güni gowşurylýar. Onlaýn tertibinde geçiriljek dabarada ýeňijilere medal we diplom bilen 10 million kron möçberinde pul sylaglary berler.

 

Türkmenistan-Özbegistan: Sebitleriň forumy dörediler

 

Ýene-de okaň

Türkmen okuwçylary we talyplary halkara olimpiadalarda 737 medal gazandy

Türkmenistanda täze rektorlar wezipä bellendi

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

Türkmenistan bilen Wengriýa bilim hyzmatdaşlygyny ösdürer

Germaniýada talyp haky bilen okamak mümkinçiligi

105 ýaşynda Stenford uniwersitetiniň magistri boldy