JEMGYÝET

Neşiriň taryhynda ilkinji gezek

Žurnalist Salli Bazbi «The Washington Post» gazetiniň baş redaktory bolan ilkinji zenandyr. Bu barada gazetiň ýerine ýetiriji direktory Fred Raýan: «Salli Bazbiniň halkara habarlar guramasyna ýolbaşçylyk etmekde uly üstünlikleri we baý tejribesi bar» diýip, oňa ýokary baha berdi.

Bazbi 1988-nji ýyldan bäri «Associated Press» habarlar gullugynda habarçy, soň bolsa býuronyň başlygy bolup işleýär. 2017-nji ýylda ol habarlar gullugynyň baş redaktory wezipesine bellendi. Köp sanly gözlegleri ösdürmäge uly goşant goşan žurnalist 2019-njy ýylda «Associated Press» tarapyndan Ýemen söweşiniň beýany üçin «Pulitser» baýragyna eýe boldy.

Täze wezipesi barada Bazbiniň özi şeýle diýýär:

― «The Washington Post» gazeti sanly metbugatda öňdebaryjy žurnalistiki mirasy bolan gurama…  Şeýle uly žurnalistleriň toparyna ýolbaşçylyk etmek buýsançdyr .

Ol şu ýylyň 1-nji iýunynda işe başlar we fewral aýynyň ahyrynda bu wezipeden aýrylan Marti Baronyň ornuny tutar. «Associated Press» habarlar gullugynda wise-prezident we dolandyryjy müdir Braýan Karowillano we wise-prezident Dewid Skott baş redaktoryň wezipelerini bölüp alar.

 

Taryhynda ilkinji gezek Angliýanyň kubogyny eýeledi

 

 

Ýene-de okaň

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy

“Süýji gün” – süýji günlerde

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen ABŞ ekologiýa hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri