TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Näme üçin “Airbus” 260 million dollarlyk uçaryny satyp bilmedi?

Meşhur howa giňişliginiň “Airbus” kompaniýasy 260 million dollarlyk “Airbus 330-800neo” modelinden garaşylýanyny alyp bilmedi. 2014-nji ýyldan bäri giň göwrümli uçarlaryň diňe 15-si satyldy. Bu uçarlary satyn alan awiakompaniýalaryň arasynda “Uganda howa” ýollary, “Air Grenlandiýa”, “Kuweýt” howa ýollary we “Garuda Indoneziýa” ýer alýar. Şeýle-de bolsa, ýokary derejeli tehniki aýratynlyklaryna garamazdan, bu uçar dürli sebäplere görä müşderileriň ünsüni özüne çekmeýär. Hünärmenler täjirçilik fiaskosy hökmünde taryha giren “Airbus 330-800neo” -nyň şowsuzlygynyň sebäplerini düşündirdiler.

Düýbi Ýewropada ýerleşýän köpmilletli awiasiýa kompaniýasy bolan “Airbus” uçar satmakda  köplenç kynçylyk çekmeýärdi. Kompaniýanyň giň göwrümli uçarlary esasanam, bütin dünýäde tapylyp, köp sanly awiakompaniýanyň diregi boldy.

Şeýle-de bolsa, “Airbus A330neo” kysymly uçar müşderileriň ünsüni özüne çekmedi. “Airbus” bu modeli bäsdeşi “Boeing” kompaniýasynyň “87 Dreamliner” -ine garşy goýdy. Şeýle-de bolsa, “A330neo” programmasy 2014-nji ýylda işe başlaly bäri, 2021-nji ýylyň oktýabr aýyna çenli diňe 15 uçar satyldy. Şeýle hem “Airbus” meşhur “A330” uçar maşgalasyny kämilleşdirmegiň bir bölegi hökmünde “A330ne” -ni “A330-200”-iň has täsirli görnüşi hökmünde düzdi. Söwda taýdan üstünlik gazanan “A330-200” 662 sargyt aldy we müşderilere gowşurylan 647 uçardan 598-si henizem uçýar.

Şeýle hem, “Airbus” täze modelinde “Rolls-Royce Trent 7000” turbofan hereketlendirijisini ulandy, bu bolsa öňki nesil uçarlary bilen deňeşdirilende ýangyjyň sarp edilişini we zyňyndylaryny 25 göterim azaltmaga kömek edýändigini aýdýar. Beýleki tarapdan, has täsirli hereketlendirijiler bilen “A330-800neo” ozalky üstünligini dowam etdirmäge mümkinçilik aldy. Şeýle-de bolsa, diňe dört awiakompaniýa “A330-800neo” üçin “Kuweýt” howa ýollary, “Uganda” howa ýollary, “Air Grenlandiýa” we “Indoneziýa Gaurda” ýaly sargytlary goýdy. Bu uçary “Airbus” -yň taryhynda iň köp satylan uçarlaryň birine öwürdi.

Soň bolsa, “A330-800neo” täjirçilik şowsuzlygy hökmünde taryha girdi. “Business Insider” -iň Tomas Pallini, “Airbus” uçaryny “Uganda” howa ýollaryna satan Dubaýyň “Airshow 2021” -de “A330-800neo” modelini gözden geçirdi. Pallini, “Airbus A330-800neo” -nyň üç synply konfigurasiýada 220 bilen 260 ýolagçyny gatnadyp biljekdigini aýtdy. Uçaryň biznes synpynda jemi 20 orun hödürleýändigini düşündirdi. Şeýle hem, her oturgyjyň uzak aralyga uçuşlar üçin amatly göni geçelge we doly derejede durmak mümkinçiligini hödürleýändigini ýazdy. Pallini: “Kabinäniň gyrasyndaky oturgyçlar hususy ýolagçylar we ýeke-täk syýahatçylar üçin amatlydyr. Ortadaky zolakda oturgyçlar jübütler ýa-da ýoldaşlary bilen syýahat edýänler üçin amatlydyr” diýdi.

Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda Dubaý uçaryň Entebbe-den uçup biljek iň uzak nokadydyr. Ekipaž dynç alyş meýdançasynyň ýoklugy “A330-800neo” aralygyny çäklendirýär. Uçarda, ykdysadyýet synpyndaky we işewür synp otaglaryndaky oturgyçlar, uçarmanlar üçin bölünen ýer däl-de, ekipaž rest dynç alyşy üçin niýetlenen ýaly görünýär.

 

“NASA” 24 sany ylahyýetçini  işe alar

Ýene-de okaň

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Ilkinji türkmen antiwirusy tanyşdyryldy

Teswirle