TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Moskwa-Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawy

“Türkmenistan” awiakompaniýasy Moskwa-Türkmenabat ugry boýunça 2021-nji ýylyň 30-njy maýynda ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada awiakompaniýanyň Russiýadaky şahamçasynyň “VKontakte” jemgyýetçilik torundaky hasabynda bellenilip geçilýär.

Şol beýanatda hususan-da şeýle diýilýär.

Bu uçar sapary boýunça orunlar Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Moskwa ş) Baş konsullygynyň sanawy boýunça berilýär. Eger Siz Konsullykdan şol uçar gatnawynyň sanawyna goşulandygyňyz barada bildiriş alan bolsaňyz, onda Russiýa Federasiýasynyň çäklerinde bilet almak üçin avia@itmgroup.ru elektron salgysyna ýa-da +79119300080 telefon belgisine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýaris. Eger sizde ýatyrylan gatnaw üçin Russiýa Federasiýasynyň çäklerinde alnan bilen bar bolsa, onda-da avia@itmgroup.ru saýty boýunça ýüz tutup bilersiňiz.

Türkmenistanyň çäklerinde satyn alnan biletleriň alyş-çalşygy Türkmenistanyň çäklerinde amala aşyrylýar.

Saýtymyzda habar berşimiz ýaly, 28-nji maýda “Türkhowaýollary” kompaniýasy Stambul-Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite gatnawy hem-de “S7” awiakompaniýasy Aşgabat-Moskwa ugry boýunça gatnawy amala aşyrdy.

THY ýörite uçar gatnawyny amala aşyrýar

Türkmenistandan Russiýa 13-nji ýörite uçar gatnawy

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Koreýa Respublikasy: parlament ugry boýunça ylalaşyga gol çekildi

“Türkiýe-Azerbaýjan-Türkmenistan” üçtaraplaýyn sammiti Awazada geçiriler

Prezident Ärdogan Türkmenistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Teswirle