TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Milli we döwrebap lybaslaryň görkeziliş dabarasy

Ýurdumyzda Milli bahar baýramynyň bellenilýän günlerinde Türkmenistanyň Söwda senagat edarasynyň Sergiler zalynda gurnalýan ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň sergisiniň çäklerinde,  2021-nji ýylyň 22-nji martynda sagat 12:00-da we 18:00-da ýurdumyzyň ökde dizaýnerleri tarapyndan taýýarlanylan milli we döwrebap lybaslaryň dabaraly görkezilişiniň geçirilýändigi barada Size habar berýäris. Bu barada türkmengazet.com internet neşirinde bellenilip geçilýär.

Moda görkezilişinde :

  • Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Modeller öýüniň lybaslary;
  • “Mähirli Zenan” modallar öýüniň “Mahmal ýürekli Mähirli Zenan” atly kolleksiýasyndan saýlama lybaslar;
  • “Gül Zaman” gül we moda merkeziniň milli lybaslary;

dabaraly ýagdaýda görkeziler.

Siziň ähliňizi bu ajaýyp gözellige syn etmäge we dabaranyň hormatly myhmany bolmaga çagyrýarys.

Ählihalka bag ekmek dabarasy geçirildi

 

Ýene-de okaň

Döwlet Dumasynyň Başlygy şu gün Türkmenistana gelýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Azerbaýjanyň Eýrandaky ilçihanasyna edilen hüjümi ýazgardy

Täjigistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini sapar bilen gelmäge çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Teswirle