TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Milli Liderimiz “Türkmenistanyň ussat diplomaty” diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

Şu gün hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, şol mejlisden soňra Türkmenistanyň Prezidentine Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli “Türkmenistanyň ussat diplomaty” diýen tapawutlandyryş nyşany gowşuryldy.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary bilen Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli “Türkmenistanyň ussat diplomaty” diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy.

Milli Liderimize bu sylag dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Mälim bolşy ýaly, geçen ýyl Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda,  «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany döredilipdi.

 

Saýlaw-2022: ýene-de 2 dalaşgär hödürlenildi

Ýene-de okaň

Emmanuel Makron: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyzy ösdürmäge taýýar

Gazagystanyň ilkinji prezident dalaşgäri

Türkmenistanyň wekiliýeti Fransiýada iş saparynda bolýar

Teswirle