Milletler Ligasynyň kubogyny Fransiýa gazandy

Fransiýanyň milli ýygyndysy Milletler Ligasynyň finalynda ýeňiş gazanyp, ýene-de bir abraýly kubogyň eýesi boldy.

Final duşuşygynda Fransiýa bilen Ispaniýanyň ýygyndylary duşuşdy. Fransiýanyň ýygyndysy bu duşuşyklda 2:1 hasabynda ýeňiş gazandy.

Duşuşygyň 64-nji minutynda Oýarsabal Ispaniýany 1:0 hasabynda öňe çykardy. Ýöne 66-njy minutda Benzema hasaby deňledi. Duşuşygyň 80-nji minutynda Kilian Mbappeniň goly Fransiýa ýeňiş getirdi.

Final duşuşygynyň iň gowy futbolçysy Karim Benzema boldy. Milletler Ligasynyň final tapgyrynyň iň gowy futbolçysy Serhio Butkets, iň köp tapawutlanan futbolçy Kilian Mbappe boldy.

Milletler Ligasynyň 3-nji orny üçin dujşuşykda Italiýanyň ýygyndysy Belgiýany 2:1 hasabynda ýeňdi.

3 IRI HALKARA ÝARYŞY GAZANAN ÝYGYNDY

Fransiýa 3 sany iri halkara ýaryşda ýeňiş gazanan ilkinji milli ýygyndydyr. 1998-nji we 2018-nji ýyllarda dünýä çempiony bolan Fransiýanyň ýygyndysy 1984-nji we 2000-nji ýyllarda Ýewropa çempiony boldy. Şeýlelikde, futbol boýunça esasy halkara ýaryşlarda ýeňiş gazanan Fransiýanyň ýygyndysy Milletler Ligasyny hem gazanan ýygyndy boldy.

DEŞAM 4-NJI KUBOGYNY GAZANDY

Fransiýanyň milli ýygyndysynyň tälimçisi Didýe Deşam 4-nji kubogy gazandy. Ol bu kuboklaryň 2-sini futbolçy, 2-sini bolsa tälimçi hökmünde gazanmagy başardy. Deşamyň tälimçiliginde 2018-nji ýylda dünýä çempiony boldy. Häzir bolsa, Milletler Ligasynyň kubogyny gazandy.

De’şam futbolçy hökmünde Fransiýanyň milli ýygyndysynyň düzüminde 1998-nji ýylda dünýä çempiony, 2000-nji ýylda Ýewropa çempiony bolupdy.

 

11-nji oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

ÝENE-DE OKAŇ

Adamlar üzümi iň datly miweleriň biri diýip hasaplaýar. Üzüm süýji we kuwwatlylygy ýokary bolan önümdir. Şonuň üçin adam bedenine oňyn täsirini ýetirýän miweleriň biri-de üzümdir. Üzüm dänesiniň adam bedenindäki dürli zyýanly maddalara garşylyk berijiligine örän baýdygy anyklanyldy. Onuň düzüminde fenol kislotasy, flawonoid ýaly köp sanly birleşmeler bardyr. Şu birleşmeleriň esasynda üzüm däneleri dürli çişmeleriň, okislenmäniň we dokumalaryň bozulmalarynyň öňüni almaga...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Doglan senäňize...
Şu gün, ýagny 24-nji oktýabrda Özbegistan Respublikasynda iri syýasy-jemgyýetçilik çäre - prezident saýlawlary geçiriler. Özbegistan prezident saýlawlaryny ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçirmek üçin taýýar - diýip, ýurduň Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Zaýniddin Nizamhojaýew habar berdi. Soňky maglumatlara görä, saýlawçylaryň ýeke-täk elektron sanawyna 19 million 859 müň 127 adam goşuldy. Saýlaw uçastoklaryň saýlawçylaryň ses bermegini guramaçylykly geçirmek üçin zerur bolan sanitar-epidemiologik we jemgyýetçilik howpsuzlyk...
Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde ýurdumyzda ýene-de bir iri energetika taslamasy ulanmaga berildi. Milli Liderimiziň gatnaşmagynda halkalaýyn energoulgamy döretmek boýunça taslamanyň birinji tapgyry bolan Ahal — Balkan ýokary woltly täze asma elektrik geçirijisi ulanylmaga tabşyryldy. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz dabarada eden çykyşynda ýurdumyzda halkalaýyn energoulgamyny döretmegiň birinji tapgyry bolan Ahal-Balkan taze elektrik geçiriji ulgamyny dabaraly ýagdaýda...
Şu günlerdäki ýaly, howanyň üýtgeýän sepgit döwründe käbir adamlarda allergiýa ýagdaýlary ýüze çykýar. Bu ýagdaý iýmit önümleri, derman we himiki serişdeler, mör-möjekler, tozan hem-de gülleriň tozanjyklary sebäpli döreýär. Bu barada "Türkmenistan" gazetinde makala çap edilipdir. Allergiýanyň dowamlylygy birnäçe minutdan birnäçe güne çenli dowam edýär. Esasy alamatlary gözüň ýaşarmagy, bedene örgüniň örmegi, asgyrma, burundan suw akmagy ýaly ýagdaýlardyr. Bedende allergiýa döränden...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
889FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar