TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Meşhur kompýuter oýny satyldy

1985-nji ýylda “Nintendo” kompaniýasy “Super Mario Bros” kompýuter oýny çykarýar we ýyllar boýy öz meşhurlygyny saklap gelýär. Şu aýyň başynda bolsa bu oýun auksionda satylypdyr. 1986-njy ýylda oýun Täze ýyl sowgady hökmünde satyn alynýar, ýöne hiç kim ony oýnamaýar we 35 ýyllap şeýdip galýar. Kompýuter oýny auksionda näbelli kolleksioner tarapyndan 660 müň dollara satyn alynypdyr. “Associated Press” habar gullugynyň habaryna görä, bu kompýuter oýunlaryň arasynda şu wagta çenli satylan iň ýokary bahaly oýun we bu babatda rekord hasaplanylýar. Dünýäde 50 milliondan gowrak bu oýunyň nusgasy satylypdyr.

“Bu oýun üçin önümçilik wagty beýlekiler ýaly örän gysga boldy. Şol bir önümçilik döwründen tapylmadyk oýun tapmak, ummanda bir damja suw gözlemek ýalydyr”-diýip, wideo oýunlar boýunça hünärmen Waleri Makleki belläp geçýär.

“Türkmenistan” awiakompaniýasyndan ýörite uçar gatnawy

 

 

 

Ýene-de okaň

“Ga­laxy S23” smart­fon­la­ry­ny ta­nyş­dyr­dy

Ata Watan Eserleri

“Facebook” ulanyjylarynyň sany 2 milliarddan geçdi

“Apple” şereketiniň önümlerindäki i harpynyň manysy

Teswirle