Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy ministrler duşuşygy geçiriler

Şu ýylyň 30-njy noýabrynda Täjigistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde “Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy” hyzmatdaşlyk forumynyň daşary işler ministrleriniň 14-nji mejlisi geçiriler. Bu barada Täjigistanyň Daşary işler ministrliginiň metbugat gullugy habar berýär.

– Forumyň çäklerinde wekiliýetleriň ýolbaşçylary Merkezi Aziýa bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy pandemiýanyň täsiri, şeýle hem sebit we halkara gün tertibi göz öňünde tutup, mundan beýläk-de ösdürmek meseleleri maslahatlaşylar – diýlip, metbugat beýanatynda bellenilýär.

Şeýle hem gatnaşyjylar Sekretariatyň täze direktorynyň dalaşgärini tassyklap, Forumyň sekretariatynyň 2022-nji ýyl üçin iş meýilnamasyny kabul ederler.

Forumyň jemleri boýunça gatnaşyjy ýurtlaryň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary tarapyndan bilelikdäki beýanat kabul ediler.

“Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy” hyzmatdaşlyk forumynyň daşary işler ministrleriniň 14-nji duşuşygynyň öňüsyrasynda Duşanbe şäherinde “Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy” Işewürler forumynyň ilkinji mejlisi geçiriler.

Bu forumda bu foruma gatnaşyjy ýurtlaryň işewürler wekilleriniň arasynda söwda we maýa goýum hyzmatdaşlygy meseleleri ara alnyp maslahatlaşylar.

Mälim bolşy ýaly, “Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy” hyzmatdaşlyk forumynyň daşary işler ministrleriniň 13-nji mejlisi 2020-nji ýylyň 25-nji noýabrynda Seul şäherinde geçirilipdi.

“Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy” hyzmatdaşlyk forumy 2007-nji ýyldan bäri geçirilip gelinýär. Bu forumyň geçirilmegindäki maksat Koreýa Respublikasy bilen  Ýewraziýanyň ýüreginde ýerleşýän Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakdan ybaratdyr.

 

Germaniýada Merkel döwri tamamlandyÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar