MEDENIÝET

Medeniyet hepdeligine işjeň taýýarlyk görülýär

Medeniyet hepdeligine gatnaşyjylar Mary welaýatyna geldiler. Ozal hem habar berlişi ýaly, Medeniyet hepdeligi şu ýyl Mary welaýatynda geçiriler.

22-nji iýunda başlanjak hepdeligiñ myhmanlary Mary welaýatyna gelip, Mary we Baýramaly şäherlerindäki myhmanhanalarda ýerleşdiler. Gadymy Mary topragynda ýurdumyzyñ çar künjünden gelen medeniýet we sungat işgärleri myhmansöýerlik bilen garşylanyldy.

Şu günler paýtagtymyzyñ we ýurdumyzyñ welaýatlarynyñ medeniýet wekilleri dabaralaryñ geçiriljek ýerlerinde taýýarlyk işlerini dowam edýärler.

Hepdeligiñ baý maksatnamasy düzüldi.Onuñ dowamynda konsertler, sergiler, teatr görkezilişleri, kino günleri, media forumlary we beýleki köpsanly çäreler geçiriler. Hepdelik öz işini 27-nji iýunda tamamlar.

Taýýarlan:Aýjemal Gaýlyýewa.

 

«Çal­sa­na, bag­şy!» bäs­le­şi­giniň Ahal welaýat tapgyry geçirildi

 

Ýene-de okaň

Zylyha Kakaýewa Kazandaky halkara festiwala gatnaşar

Ata Watan Eserleri

Türkmen kinorežissýory «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Zenanlaryň bir topary «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglandy

Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyna eýe bolan raýatlarymyz

«Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragynyň ýeňijileri yglan edildi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli geçiriljek medeni çäreler