TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Medeniýet hepdeligi 2023-nji ýylda Aşgabatda geçiriler

2023-nji ýylyň 22 — 27-nji iýuny aralygynda Medeniýet hepdeligi Aşgabat şäherinde geçiriler. Bu baradaky degişli Karara 26-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.

Bellenilişi ýaly, bu resminama Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döredijilik işgärlerini täze eserleri döretmäge ruhlandyrmagy, agzybir halkymyza medeni taýdan ýokary hilli we döwrebap hyzmat etmegi, şeýle-de Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli ýurdumyzda geçirilmegi asylly däbe öwrülen Medeniýet hepdeliklerini türkmen medeniýetiniň, sungatynyň, edebiýatynyň baýramy görnüşinde geçirmegi göz öňünde tutýar.

Şeýle-de resminama bilen, Medeniýet hepdeligini geçirmek boýunça guramaçylyk topary döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy. Medeniýet ministrligine, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetine, Türkmen döwlet neşirýat gullugyna, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligine we Aşgabat şäheriniň häkimligine Medeniýet hepdeliginde sungatyň, çeper döredijiligiň görnüşleri boýunça medeni çäreleriň geçirilmegini, olaryň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde giňden beýan edilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

 

Şu gün – Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragynyň doglan güni ÝUNESKO tarapyndan bellener

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

“Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi”:Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy

Teswirle