TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

«Maşa we aýy» multfilminiň muşdaklary üçin täzelik

«Maşa we aýy» atly meşhur multfilm täze görnüşde ekranlarda peýda bolar. Animasion seriýaly döreden «Animaccord» kompaniýasy indi doly göwrümli multfilm çykarmagy meýilleşdirýär.

Täze multfilmde gozgaljak wakalar heniz belli däl, emma olaryň ýene has çylşyrymlaşjakdygy we şu sebäpli köp tomaşaçy üçin has özüne çekiji boljakdygy habar berildi.

Doly görnüşli multfilmde gahrymanlar özlerini diňe bir tokaýda däl, eýsem adaty bolmadyk meýdanlarda hem  tapyp bilerler. «Maşa we aýynyň» ilkinji görkezilişi 2025-nji ýylda meýilleşdirilýär.

«Animaccord» häzirki wagtda dört sany ýörite bölümiň üstünde işleýär. Şeýle bölümleriň dowamlylygy köpelýär. Has takygy, olar 7 minutdan 22 minuta çenli dowam eder.

«Uzaldylan» multfilmleriň ilkinjisi Roždestwo baýramyna, ikinjisi ekologiýa meselelerine bagyşlanýar. Ýörite bölümlerde täze belgiler peýda bolýar.

Kompaniýa tomaşaçylaryň gatnaşygyny artdyrmak üçin interaktiw, oýunçy we dörediji  topar işläp çykarmagy meýilleşdirýär. Şeýle hem, “TikTok” üçin “Maşa we aýy” seriýalynyň baş gahrymanlary barada gysga wideofilmler ýaradylar. Köp üýtgeşmelere garamazdan, döredijiler brendiň däbine wepaly bolmaga söz berýärler.

https://www.atavatan-turkmenistan.com/dunyanin-in-bay-adamynda-yekeje-hususy-oy-hem-galmaz/

Ýene-de okaň

Döwlet baýraklarynyň eýelerine söz berýäris

“Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly geçiriler

Ata Watan Eserleri

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Teswirle