JEMGYÝET

Marsda ýeralma ýetişdirip bolar

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň NASA guramasy peruly alymlar bilen birlikde kosmos şertlerinde ýeralma ýetişdirmek boýunça gözlegleri geçirdi. Munuň üçin Perunyň paýtagty Lima şäherinde döredilen «Älem ýyladyşhanasynda» synaglar geçirildi. Ýyladyşhanada howanyň ýylylygy 0 derejäniň aşagyna düşürilip, güýçli howa basyşy emele getirildi. Garaz, alymlar Marsaky şertleri döretmek üçin ähli tagallalary etdiler.

Limadaky «Marsyň» ýagtylygy hem hakyky Marsyň gije-gündiz çalşygyna laýyklykda düzüldi. Ýyladyşhana diňe howa babatynda däl, toprak babatda hem ýer bilen bütinleý çapraz gelýän şertlere eýe.

Şeýlelikde, Perudaky Pampas de la Joýa çölünden alnan 700 kilogram topraga ekilen 65 görnüşli ýeralmanyň bary-ýogy dört görnüşi gämik çykaryp, ýeriň ýüzüne çykyp bildi. Ikinji synagda bolsa çölüň topragy daş bilen çalşyldy. Bu gezek hem käbir görnüşleriň kyn şertlere garamazdan ýaşamaga ymtylyşy göze ildi. Aslynda-da, bu synag üçin Perunyň, Boliwiýanyň we Ekwadoryň iň sowuk we gurak ýerlerinde ýetirişdirilýän, tebigy şertlere çydamly ýeralma görnüşleri saýlanyp alyndy.

Geçirilen barlaglar ýeralmanyň käbir görnüşleriniň Marsda hem ösüp biljekdigini tassyklady.

 

Kemping, kafe, gara öýleri goýmak….

 

 

 

Ýene-de okaň

“Baýeri” durduran “Atalanta” Ýewropa Ligasynyň kubogyny gazandy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Seýed Ebrahim Raisiniň soňky ýoluna ugratmak dabarasy gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Aşgabatda täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýranyň ilçihanasynda bolup, gynanjyny bildirdi

Türkmenistanyň daşary işler ministri Eýranyň ilçihanasynda hatyra kitabyna ýazgy galdyrdy

“Liwerpul” täze tälimçisini yglan etdi