TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Mahluta çorbasy

Gerekli önümler:

1 bulgur gyzyl merjimek

1 nahar çemçesi bulgur

1 nahar çemçesi tüwi

1 sany käşir

1 sany sogan

1 çaý çemçesi duz

8 bulgur gaýnag suw

Marinirlemek üçin:

1 sany ýumurtga sarysy

2 nahar çemçesi gatyk

Sousy üçin:

4 nahar çemçesi ýag

2 nahar çemçesi pomidor pastasy

2 nahar çemçesi nar siropy

1 çaý çemçesi narpyz

1 çaý çemçesi paprika

Taýýarlanyşy:

Geliň, ilki bilen gazana gyzyl merjimegi, bulgury, tüwini, gyrgyçdan geçirilen käşiri, dogralan sogany, duz we gyzgyn suwy goşup gowy edip garyşdyralyň. Gazanymyzyň gapagyny ýapalyň we gaýnandan soň pes otda 15 minut bişireliň. Marinirleme üçin ýumurtganyň sarysyny we gatygy başga bir gapda garyşdyralyň. Bişen çorbamyzy blender bilen gowy edip ezeliň. Soňra çorbamyzyň suwundan 2-3 nahar çemçesini marinirlenen gabymyza guýalyň we gowy edip garyşdyralyň. Sousy üçin başga bir gazanda ýagy we pomidor pastasyny bile gowuralyň. Nar siropyny, narpyzy, paprikany goşup, bir sapar garyşdyralyň we sousymyzy otdan alalyň. Taýýarlan sousymyzy çorbamyza goşup, garyşdyralyň. Işdäňiz açyk bolsun!

 

Ukrainadaky türkmen raýatlary ýurdumyza getirildi

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle